Ostatné kurzy

 • You've just added this product to the cart:

  Aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov v zmysle § 16 podľa zákona č. 124/2006 Z.z. a vyhlášky č. 508/2009 Z.z. platnej od 1.1.2010

  Akreditovaný kurz
  0 out of 5

  Aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov v zmysle § 16 podľa zákona č. 124/2006 Z.z. a vyhlášky č. 508/2009 Z.z. platnej od 1.1.2010

  Dátum otvorenia: 16.11.2018

  Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v § 16 ods. 4 ustanovil povinnosť absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu (ďalej len „AOP“) všetkým fyzickým osobám, ktoré môžu obsluhovať určený pracovný prostriedok alebo vykonávať určené činnosti len na základe platného preukazu alebo osvedčenia vydaného oprávnenou právnickou alebo fyzickou osobou a to každých 5 rokov od vystavenia preukazu alebo osvedčenia, resp. od absolvovania poslednej AOP.  

  Elektrotechnik – aktualizacna odborna priprava 16.11.2018 (TN)

  45,00 
 • You've just added this product to the cart:

  Elektrotechnické minimum

  Akreditovaný kurz
  0 out of 5

  Elektrotechnické minimum

  Dátum otvorenia: 18.2.2019

  Elektrotechnicke minimum

  Vzdelávací program je určený pre tých, ktorí nemajú elektrotechnické vzdelanie a chcú získať osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike. Absolventi získavajú osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacie programu „Elektrotechnické minimum“ s platnosťou v celej SR a môžu potom hneď po absolvovaní tohto vzdelávacieho programu v našej spoločnosti získať aj osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike podľa vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. – § 21 elektrotechnik.

  780,00 
 • You've just added this product to the cart:

  Kurz opatrovania

  Akreditovaný kurz
  0 out of 5

  Kurz opatrovania

  Dátum otvorenia: 14.1.2019

  Opatrovatelstvo

  Na uvedený rekvalifikačný kurz bola udelená akreditácia akreditačnou komisiou MPSVaR SR. Absolventi kurzu obdržia certifikát s celoštátnou platnosťou. Kurz je určený záujemcom, ktorí chcú nájsť uplatnenie v danom odbore.

  200,00 
 • You've just added this product to the cart:

  Kurz prvej pomoci

  Akreditovaný kurz
  0 out of 5

  Kurz prvej pomoci

  Dátum otvorenia: 18.12.2018

  Na uvedený kurz bola spoločnosti V.A.J.A.K. s.r.o. vydaná akreditácia Ministerstvom zdravotníctva SR. Organizačné a metodické zabezpečenie kurzu poskytovania prvej pomoci zodpovedá obsahovému zameraniu a cieľu kurzu – po odborno – teoretickej i praktickej stránke pripraviť účastníka ku kvalifikovanému, aktuálne funkčnému poskytnutiu prvej pomoci v špecifických podmienkach a situáciach súvisiacich s dopravnými nehodami.

  15,00 
 • You've just added this product to the cart:

  Kurz prvej pomoci

  Akreditovaný kurz
  0 out of 5

  Kurz prvej pomoci

  Dátum otvorenia: 20.11.2018

  Na uvedený kurz bola spoločnosti V.A.J.A.K. s.r.o. vydaná akreditácia Ministerstvom zdravotníctva SR. Organizačné a metodické zabezpečenie kurzu poskytovania prvej pomoci zodpovedá obsahovému zameraniu a cieľu kurzu – po odborno – teoretickej i praktickej stránke pripraviť účastníka ku kvalifikovanému, aktuálne funkčnému poskytnutiu prvej pomoci v špecifických podmienkach a situáciach súvisiacich s dopravnými nehodami.

  15,00 
 • You've just added this product to the cart:

  Kurz prvej pomoci

  Akreditovaný kurz
  0 out of 5

  Kurz prvej pomoci

  Dátum otvorenia: 4.12.2018

  Na uvedený kurz bola spoločnosti V.A.J.A.K. s.r.o. vydaná akreditácia Ministerstvom zdravotníctva SR. Organizačné a metodické zabezpečenie kurzu poskytovania prvej pomoci zodpovedá obsahovému zameraniu a cieľu kurzu – po odborno – teoretickej i praktickej stránke pripraviť účastníka ku kvalifikovanému, aktuálne funkčnému poskytnutiu prvej pomoci v špecifických podmienkach a situáciach súvisiacich s dopravnými nehodami.

  15,00 
 • You've just added this product to the cart:

  Lektor

  Akreditovaný kurz
  0 out of 5

  Lektor

  Na vzdelávací program “Lektor” bol spoločnosti V.A.J.A.K. s.r.o. udelený kredit akreditačnou komisiou Ministerstva školstva SR.
  Kurz je určený pre záujemcov s vysokoškolským alebo stredoškolským vzdelaním, ktorí pôsobia, resp. chcú pôsobiť vo vzdelávaní dospelých.

  198,00 
 • You've just added this product to the cart:

  Medzinárodné zasielateľstvo

  Akreditovaný kurz
  0 out of 5

  Medzinárodné zasielateľstvo

  Na rekvalifikačný kurz “Medzinárodné zasielateľstvo” bol spoločnosti V.A.J.A.K. s.r.o. udelený kredit akreditačnou komisiou Ministerstva školstva SR. Cieľovou skupinou sú zamestnanci obchodných subjektov a podnikatelia, ktorí obchodujú s členskými štátmi EÚ alebo so štátmi so sídlom mimo EÚ, logistické a špedičné spoločnosti, dovozcovia, vývozcovia, dopravcovia, odosielatelia a príjemcovia tovaru, distribútori, obchodné zastúpenia, prepravné a kuriérske spoločnosti, prevádzkovatelia colných skladov, žiadatelia o certifikát schválený hospodársky subjekt, pracovníci obchodných, výrobných, zasielateľských spoločností, ktorí vykonávajú činnosť colného deklaranta alebo pripravujú všetky podklady k colnému konaniu v dovoze, vývoze, tranzite.

  330,00 
 • You've just added this product to the cart:

  Odborná spôsobilosť pracovníkov v elektrotechnike podľa zákona č. 124/2006 Z.z. a vyhlášky č. 508/2009 Z.z. platnej od 1.1.2010

  Akreditovaný kurz
  0 out of 5

  Odborná spôsobilosť pracovníkov v elektrotechnike podľa zákona č. 124/2006 Z.z. a vyhlášky č. 508/2009 Z.z. platnej od 1.1.2010

  Dátum otvorenia: 14.11.2018

  Školenie odbornej spôsobilosti je určené záujemcom o získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti. Podmienkou zaradenia do kurzu je elektrotechnické vzdelanie. Absolvovanie odbornej prípravy umožní získať príslušné osvedčenie v paragrafoch:

  • § 21 – elektrotechnik
  • § 22 – samostatný elektrotechnik
  • § 23 – elektrotechnik na riadenie činnosti      

  Elektrotechnik 14.11. – 16.11.2018

  127,00 
 • You've just added this product to the cart:

  Písmo a reklama v aranžérstve

  fresh flowers
  fresh flowers
  0 out of 5

  Písmo a reklama v aranžérstve

  Cieľ kurzu: účastníci kurzu si osvoja teoretické a praktické základy aranžovania. Získajú potrebné zručnosti prípravy, spracovania materiálov až po konečné estetické stvárnenie. Kurz je určený záujemcom, ktorí chcú nájsť pracovné uplatnenie v oblasti aranžovania.

  130,00 
 • You've just added this product to the cart:

  Práca s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie alebo s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie

  Akreditovaný kurz
  0 out of 5

  Práca s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie alebo s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie

  Odborná príprava na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie alebo s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie.

   

  Aktualizačná odborná príprava na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie alebo s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie

 • You've just added this product to the cart:

  Správa registratúry

  Akreditovaný kurz
  0 out of 5

  Správa registratúry

  Absolvent kurzu “Správa registratúry” pozná predpisy a práce, týkajúce sa evidencie, úschovy, spracovania a vyraďovania dokumentov. Vie vykonávať činnosť odborného pracovníka pre správu registratúry, vypracovávať registratúrne poriadky a plány, vykonávať vyraďovanie záznamov a starať sa o registratúru organizácii.

  198,00