Inštruktor sociálnej rehabilitácie

Akreditovaný kurz

Inštruktor sociálnej rehabilitácie

300,00 

Inštruktor sociálnej rehabilitácie – pozvánka

Na uvedený rekvalifikačný kurz bola udelená akreditácia akreditačnou komisiou MPSVaR SR. Absolventi kurzu obdržia osvedčenie s celoštátnou platnosťou. Kurz je určený záujemcom, ktorí chcú nájsť uplatnenie v danom odbore s minimálne stredoškolským vzdelaním s maturitou.

Popis kurzu

Na uvedený rekvalifikačný kurz bola udelená akreditácia akreditačnou komisiou MPSVaR SR. Absolventi kurzu obdržia osvedčenie s celoštátnou platnosťou. Kurz je určený záujemcom, ktorí chcú nájsť uplatnenie v danom odbore s minimálne stredoškolským vzdelaním s maturitou. Kurz organizujeme v spolupráci s V.A.J.A.K. s.r.o.

 

Cieľ kurzu:      

Absolvent kurzu ovláda teóriu týkajúcu sa sociálnej rehabilitácie, sociálnych služieb, sociálnej práce s občanmi odkázanými na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. Vie zabezpečiť organizáciu života klienta so zameraním na jeho potreby a priania a jeho pozitívne prežívanie situácie. Napomáha sociálnou rehabilitáciou pri zachovávaní optimálnej úrovne emocionálnej a mentálnej spôsobilosti klienta, vie zabezpečiť v spolupráci s opatrovateľkami a sestrami kompenzáciu nedostatkov u klienta individuálne orientovanými aktivitami denného života, vie napomôcť klientovi pri oživení výkonu pamäte a fantázie klienta.

 

Charakteristika kurzu: kurz pozostáva z teoretickej časti, praktických cvičení a praxe. Teoretická časť je realizovaná formou prednášok, seminárov a cvičení s využitím názorných didaktických prostriedkov. Praktická časť bude prebiehať prostredníctvom odbornej praxe v zariadeniach s opatrovateľskou službou alebo v DSS, kde účastníci získajú potrebné praktické návyky a skúsenosti.

 

Obsah kurzu: Sociálne služby, Sociálna práca, Psychosociálne aspekty práce s klientom v sociálnom zariadení, Sociálna práca s občanmi so zdravotným postihnutím, Sociálna rehabilitácia, Terapeutické techniky v sociálnej rehabilitácii, Individuálne plány v rozvoji osobnosti, Komunikácia s klientom, Cvičenie a iné telovýchovné aktivity, Problematika psychohygieny, Prax v zariadeniach sociálnej starostlivosti alebo domácom prostredí klienta

 

Spôsob ukončenia kurzu: záverečná skúška pozostávajúca z písomnej i ústnej časti

Akreditovaný kurz

Forma štúdia:

Bude upresnená pri otvorení kurzu

Kurz otvárame:

5.6.2024
15:30 hod.

Časový rozsah kurzu:

150 vyuč. hodín

Kurz prebieha:

Akadémia Komenského, o.z.
Námestie SNP 9
Trenčín

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

300,00