Aktualizačná odborná príprava na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami

Akreditovaný kurz
26.7.2024

Aktualizačná odborná príprava na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami

60,00 

Toxicke latky – 26.7.2024

Na uvedené školenie bola spoločnosti V.A.J.A.K., s.r.o. udelená akreditácia MŠVVaŠ SR. Školenie k získaniu osvedčenia o odbornej príprave pre prácu s toxickými látkami a zmesami organizuje V.A.J.A.K., s.r.o. v lektorskej spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Trenčíne.

Popis kurzu

Cieľ kurzu

Na uvedené školenie bola spoločnosti V.A.J.A.K., s.r.o. udelená akreditácia MŠVVaŠ SR. Školenie k získaniu osvedčenia o odbornej príprave organizuje V.A.J.A.K., s.r.o. v lektorskej spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Trenčíne.

Cieľová skupina

Osoby, ktoré majú záujem získať odbornú spôsobilosť pre prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami od RÚVZ alebo osoby na aktualizačné školenie zamestnancov.

Požadované vstupné vzdelanie minimálne stredoškolské vzdelanie

Program

1. Aktuálne zmeny v oblasti právnych predpisov súvisiacich s problematikou uvádzania chemických látok a zmesí na trh, najmä z hľadiska ich vplyvov na život a zdravie ľudí a životné prostredie.
2. Aktuálne zmeny a doplnky v oblasti právnych predpisov súvisiacich s výkonom práce s chemickými faktormi, osobitne práce s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami.
3. Aktuálne zmeny v oblasti toxikológie.
4. Zdravotný dohľad na pracovisku.
5. Zásady prvej pomoci pri intoxikácii veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami – uplatnenie v praxi.

Účastníkom bude vystavené osvedčenie o absolvovaní.

 

Cena

Účastnícky poplatok 60,- € s DPH je stanovený v zmysle zákona č.18/1996 Z.z., §3, ods.1. V cene je zahrnuté občerstvenie a obed pre účastníkov vo výške podľa zákona o cestovných náhradách. V prípade neúčasti vložné nevraciame – je možné vyslať iného účastníka. Faktúru obdržíte na školení na základe zaslanej záväznej prihlášky.

Akreditovaný kurz

Forma štúdia:

Denné štúdium

Kurz otvárame:

26.7.2024
9:00 hod.

Časový rozsah kurzu:

10 hodín

Kurz prebieha:

V.A.J.A.K. s.r.o.
Námestie SNP 9
Trenčín

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

60,00