Kurz opatrovania

Akreditovaný kurz

Kurz opatrovania

200,00 

Kurz opatrovania – pozvánka

Na uvedený rekvalifikačný kurz bola udelená akreditácia akreditačnou komisiou MPSVaR SR. Absolventi kurzu obdržia certifikát s celoštátnou platnosťou. Kurz je určený záujemcom, ktorí chcú nájsť uplatnenie v danom odbore.

Popis kurzu

Na uvedený rekvalifikačný kurz bola udelená akreditácia akreditačnou komisiou MPSVaR SR. Absolventi kurzu obdržia certifikát s celoštátnou platnosťou. Kurz je určený záujemcom s minimálne základným vzdelaním, ktorí chcú nájsť uplatnenie v danom odbore. Kurz organizujeme v spolupráci s V.A.J.A.K. s.r.o.

Cieľ kurzu:
• absolvent bude mať základné poznatky z oblasti liečebno – preventívnej starostlivosti
• poznať základné zásady pri ošetrovaní chorých, starých a postihnutých ľudí
• poznať sociálno-právnu a etickú problematiku v opatrovateľskej službe
• vedieť sa postarať o starého a chorého človeka

Charakteristika kurzu: kurz pozostáva z teoretickej časti a praktických cvičení. Teoretická časť je realizovaná formou prednášok, seminárov a cvičení s využitím názorných didaktických prostriedkov. Praktická časť bude prebiehať prostredníctvom odbornej praxe v zariadeniach s opatrovateľskou službou, kde získajú účastníci potrebné praktické návyky a skúsenosti. Pre zamestnancov zariadení sociálnej starostlivosti sa vyžaduje iba potvrdenie o praxi

Obsah kurzu: úvod do opatrovateľstva, somatológia, liečebno – preventívna starostlivosť, ošetrovateľská starostlivosť, hygiena, psychologicko – sociálne a medicínske problémy, ošetrovanie imobilných a inkontinentných chorých starých ľudí, starostlivosť o umierajúceho, stravovanie, životospráva v starobe a u zdravotne postihnutých občanov, sociálno – právna problematika, ochrana zdravia pri práci, etika a morálka v opatrovateľskej službe

Spôsob ukončenia kurzu: záverečná skúška pozostávajúca z písomnej i ústnej časti.

Akreditovaný kurz

Forma štúdia:

Bude upresnená pri otvorení kurzu

Kurz otvárame:

17.9.2024
15:30 hod.

Časový rozsah kurzu:

225 vyuč. hodín

Kurz prebieha:

Akadémia Komenského, o.z.
Námestie SNP 9
Trenčín

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

200,00