Elektrotechnické minimum

Akreditovaný kurz

Elektrotechnické minimum

780,00 

Elektrotechnické minimum – pozvánka

Vzdelávací program je určený pre tých, ktorí nemajú elektrotechnické vzdelanie a chcú získať osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike. Absolventi získavajú osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacie programu „Elektrotechnické minimum“ s platnosťou v celej SR a môžu potom hneď po absolvovaní tohto vzdelávacieho programu v našej spoločnosti získať aj osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike podľa vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. – § 21 elektrotechnik.

Popis kurzu

Vzdelávací program je určený pre tých, ktorí nemajú elektrotechnické vzdelanie a chcú získať osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike. Absolventi získavajú osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacie programu „Elektrotechnické minimum“ s platnosťou v celej SR a môžu potom hneď po absolvovaní tohto vzdelávacieho programu v našej spoločnosti získať aj osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike podľa vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. – § 21 elektrotechnik. Ďalšie stupne odbornej spôsobilosti v elektrotechnike (§ 22 – § 23) môžete získať neskôr, po nadobudnutí požadovanej dĺžky odbornej praxe.

Požadované vstupné vzdelanie (minimálne):
• stredné odborné vzdelanie technického zamerania (výučný list)
• úplné stredné odborné vzdelanie (maturitné vysvedčenie)
• úplné stredné všeobecné vzdelanie – gymnázium (maturitné vysvedčenie)

Profil absolventa:
Absolvent vzdelávacieho programu vie použiť správnu odbornú elektrotechnickú terminológiu v pracovnom styku, definovať základné elektrotechnické pojmy, elektrotechnické materiály používané v elektrotechnike na základe ich vlastností, definovať funkciu elektrických strojov a prístrojov, definovať siete a sústavy nízkeho, vysokého a veľmi vysokého napätia, základné druhy elektrických pohonov. Vie zvoliť účinné ochranné a istiace prvky v elektrických obvodoch. Vie samostatne čítať technické výkresy, elektrotechnické schémy, pracovné návody, vie merať s meracími prístrojmi elektrické veličiny a vyhodnotiť ich, navrhnúť, zostaviť, zapojiť a oživiť elektrické obvody. Pozná zásady poskytovania prvej pomoci v prípade úrazu elektrickým prúdom. Získa vedomosti a zručnosti potrebné na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike podľa § 21 vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z.

Časový rozsah kurzu: 400 hod. (z toho 100 hodín dištančnou formou)

Akreditovaný kurz

Forma štúdia:

Bude upresnená pri otvorení kurzu

Kurz otvárame:

16.9.2024
15:30 hod.

Časový rozsah kurzu:

400 vyuč. hodín

Kurz prebieha:

V.A.J.A.K. s.r.o.
Námestie SNP 9
Trenčín

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

780,00