Príprava na preskúšanie odbornej spôsobilosti na výkon epidemiologicky závažných činností (práca s potravinami)

Príprava na preskúšanie odbornej spôsobilosti na výkon epidemiologicky závažných činností (práca s potravinami)

50,00 

Hygiena (praca s potravinami) – pozvanka 9.9.2024

Školenie je určené všetkým pracovníkom, ktorí k výkonu práce potrebujú osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre vykonávanie epidemiologicky závažných činností, pre pracovníkov pracujúcich pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov. Pracovníci, ktorí sú vyučení v potravinárskom odbore alebo majú zdravotnícke vzdelanie nemusia absolvovať skúšku na získanie osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre vykonávanie epidemiologicky závažných činností, odborná spôsobilosť sa u nich preukazuje dokladom o absolvovaní svojho vzdelania.

Popis kurzu

Školenie je určené všetkým pracovníkom, ktorí k výkonu práce potrebujú osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre vykonávanie epidemiologicky závažných činností, pre pracovníkov pracujúcich pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov. Pracovníci, ktorí sú vyučení v potravinárskom odbore alebo majú zdravotnícke vzdelanie nemusia absolvovať skúšku na získanie osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre vykonávanie epidemiologicky závažných činností, odborná spôsobilosť sa u nich preukazuje dokladom o absolvovaní svojho vzdelania.

Program:
1. Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a zákon č. 152/95 Z.z. o potravinách.
2. Požiadavky na zdravotný stav pracovníkov v potravinárstve, základné hygienické návyky na prácu v potravinárstve.
3. Sanitácia v potravinárstve (dezinfekcia, dezinsekcia a deratizácia).
4. Alimentárne nákazy a otravy z potravín.
5. Špeciálna hygienická problematika podľa odboru a špecializácie (potravinárstvo, poľnohospodárstvo).
Na školenie nadväzujú skúšky, na termíne ktorých sa dohodnete priamo na školení.

Účastnícky poplatok: 50,- € za jedného účastníka, je stanovený v zmysle zákona č. 18/96 Z.z., § 3 ods. 1 o cenách. Nie sme platcom DPH. Účastnícky poplatok môžete uhradiť v hotovosti pri otvorení školenia alebo prevodným príkazom do 14.6.2018 na č.účtu 2628801611/1100, VS 2062018. Záväznú prihlášku zašlite obratom na adresu Akadémia Komenského, Nám. SNP 9, 911 01 Trenčín alebo na horeuvedené faxové číslo z dôvodu obmedzenej kapacity (max. 35 osôb). V prípade veľkého počtu záujemcov si vyhradzujeme právo určenia náhradného termínu. V prípade neúčasti vložné nevraciame, je možné vyslať iného účastníka. V prípade väčšieho počtu ako 10 ľudí poskytujeme zľavu podľa dohody. Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažnej činnosti vydáva regionálny úrad verejného zdravotníctva po úspešnom absolvovaní skúšky. Podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v platnom znení je skúška spoplatnená poplatkom 30,- € a vydanie osvedčenia je spoplatnené poplatkom 20,- €. Poplatok za vykonanie skúšky je treba uhradiť pri podaní žiadosti na RÚVZ, najneskôr pred začatím skúšky.

Seminár

Forma štúdia:

Denné štúdium

Seminár začína:

9.9.2024
12:00 hod.

Časový rozsah seminára:

8 vyuč. hodín

Seminár prebieha:

Akadémia Komenského, o.z.
Námestie SNP 9
Trenčín

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

50,00