Odborná príprava na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami

Akreditovaný kurz
17.5.2024

Odborná príprava na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami

60,00 

Toxicke latky – 17.5.2024

Na uvedené školenie bola spoločnosti V.A.J.A.K., s.r.o. udelená akreditácia MŠVVaŠ SR. Školenie k získaniu osvedčenia o odbornej príprave pre prácu s toxickými látkami a zmesami organizuje V.A.J.A.K., s.r.o. v lektorskej spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Trenčíne.

Popis kurzu

Cieľ kurzu

Na uvedené školenie bola spoločnosti V.A.J.A.K., s.r.o. udelená akreditácia MŠVVaŠ SR. Školenie k získaniu osvedčenia o odbornej príprave organizuje V.A.J.A.K., s.r.o. v lektorskej spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Trenčíne.

Cieľová skupina

Osoby, ktoré majú záujem získať odbornú spôsobilosť pre prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami od RÚVZ alebo osoby na aktualizačné školenie zamestnancov.

Požadované vstupné vzdelanie minimálne stredoškolské vzdelanie

Program

1. Aktuálne zmeny v oblasti právnych predpisov súvisiacich s problematikou uvádzania chemických látok a zmesí na trh, najmä z hľadiska ich vplyvov na život a zdravie ľudí a životné prostredie.
2. Aktuálne zmeny a doplnky v oblasti právnych predpisov súvisiacich s výkonom práce s chemickými faktormi, osobitne práce s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami.
3. Aktuálne zmeny v oblasti toxikológie.
4. Zdravotný dohľad na pracovisku.
5. Zásady prvej pomoci pri intoxikácii veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami – uplatnenie v praxi.

Účastníkom bude vystavené osvedčenie o absolvovaní, ktoré je podkladom pre platnosť osvedčenia na prácu s toxickými látkami, ktoré vydáva príslušný RÚVZ.

UPOZORNENIE PRE ÚČASTNÍKOV O ODBORNÚ PRÍPRAVU:

podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa zavádzajú nasledovné správne poplatky – 30,- € za vykonanie skúšky pred komisiou na preskúšanie o odbornej spôsobilosti, 20,- € za vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti. Poplatky sa týkajú iba tých účastníkov, ktorí potrebujú osvedčenie od Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ). Tieto poplatky sa platia až neskôr na preskúšaní priamo RUVZ.

Cena

Účastnícky poplatok 60,- € s DPH je stanovený v zmysle zákona č.18/1996 Z.z., §3, ods.1. V cene je zahrnuté občerstvenie a obed pre účastníkov vo výške podľa zákona o cestovných náhradách. V prípade neúčasti vložné nevraciame – je možné vyslať iného účastníka. Faktúru obdržíte na školení na základe zaslanej záväznej prihlášky.

Akreditovaný kurz

Forma štúdia:

Denné štúdium

Kurz otvárame:

17.5.2024
9:00 hod.

Časový rozsah kurzu:

10 hodín

Kurz prebieha:

V.A.J.A.K. s.r.o.
Námestie SNP 9
Trenčín

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

60,00