Cukrár – cukrárka

Akreditovaný kurz
9.10.2023

Cukrár – cukrárka

550,00 

Cukrár – cukrárka – pozvánka

Absolvent kurzu “Cukrár – cukrárka” si osvojí komplex teoretických poznatkov z oblasti prípravy a technológie výroby základného sortimentu cukrárskych výrobkov, naučí sa obsluhovať a prakticky využívať strojno – technologické zariadenia potrebné k cukrárskej výrobe, bude disponovať vedomosťami a zručnosťami nevyhnutnými ku kvalifikovanému vykonávaniu cukrárskej činnosti.

Popis kurzu

Na uvedené rekvalifikačné kurzy bola udelená akreditácia akreditačnou komisiou Ministerstva školstva, VVaŠ SR. Kurz organizujeme v spolupráci s V.A.J.A.K. s.r.o.

Vzdelávací program je určený záujemcom so základným, resp. stredoškolským vzdelaním, ktorí chcú nájsť pracovné uplatnenie v zariadeniach cukrárskej výroby, alebo si otvoriť v danej oblasti činnosti živnosť. Aktuálne platné podmienky pre otvorenie živnosti v tomto odbore je potrebné si preveriť na Živnostenskom úrade a Živnostenskej komore. Podmienkou je absolvovanie lekárskeho vyšetrenia pre pracovníkov v potravinárstve.

Cieľ vzdelávacieho programu

Absolvent kurzu si osvojí komplex teoretických poznatkov z oblasti prípravy a technológie výroby základného sortimentu cukrárskych výrobkov, naučí sa obsluhovať a prakticky využívať strojno – technologické zariadenia potrebné k cukrárskej výrobe, bude disponovať vedomosťami a zručnosťami nevyhnutnými ku kvalifikovanému vykonávaniu cukrárskej činnosti.

Metódy výučby

  • výklad problematiky spojený s praktickým výcvikom. Dôraz sa kladie na samostatnú prácu, získanie praktických návykov a zručností.

Spôsob ukončenia kurzu

  • písomná a praktická skúška (samostatná príprava cukrárskeho výrobku).

Absolvent rekvalifikačného kurzu akreditovaného MŠVVaŠ SR získa osvedčenie s celoštátnou platnosťou pre výkon činnosti cukrár – cukrárka

Učebný plán

  • ekonomika
  • suroviny
  • odborné kreslenie
  • technológia
  • stroje a zariadenia
  • odborný výcvik

Pozn.: v prípade záujmu je možné absolvovať počas kurzu školenie z hygieny a epidemiológie v cene 40,- € + poplatok v hodnote 50,- € potrebný na vystavenie preukazu. Cena tohto školenia nie je zahrnutá v cene kurzu. Po jeho absolvovaní získate osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon epidemiologicky závažných činností.

Rozsah kurzu

280 hodín (z toho 30 hodín dištančnou formou – samoštúdium)

Účastnícky poplatok

550,- EUR

Akreditovaný kurz

Forma štúdia:

Bude upresnená pri otvorení kurzu

Kurz otvárame:

9.10.2023
15:30 hod.

Časový rozsah kurzu:

280 vyuč. hodín

Kurz prebieha:

Akadémia Komenského
Námestie SNP 9
Trenčín

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

550,00