Školenie zástupcov zamestnancov

Akreditovaný kurz

Školenie zástupcov zamestnancov

30,00 

Zo zákona č. 124/2006 Z. z. vyplýva pre zamestnávateľov zamestnávajúcich viac ako 10 pracovníkov povinnosť vymenovať zástupcov zamestnancov pre BOZP a zabezpečiť im školenie, ktoré sprostredkuje základné poznatky potrebné k vykonávaniu činnosti podľa § 19. Školenie je možné zorganizovať tiež na objednávku zamestnávateľa formou podujatia pre uzavretú skupinu zamestnancov. Takéto školenie s možnosťou špecifického prispôsobenia obsahu potrebám objednávateľa môže prebiehať priamo v jeho priestoroch, v priestoroch Vzdelávacej Akadémie J.A. Komenského s.r.o. v Trenčíne, prípadne na inom mieste podľa želania.

Popis kurzu

Zo zákona č. 124/2006 Z. z. vyplýva pre zamestnávateľov zamestnávajúcich viac ako 10 pracovníkov povinnosť vymenovať zástupcov zamestnancov pre BOZP a zabezpečiť im školenie, ktoré sprostredkuje základné poznatky potrebné k vykonávaniu činnosti (§ 19).

Program:

  • 1. Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. v úplnom znení Zákona č. 367/2001 Z. z. o BOZP, štátna politika v oblasti BOZP
  • 2. Vyhl. MPSVaR č. 377/1996 Z.z. o poskytovaní osobných ochranných prostriedkov
  • 4. Zákonník práce a povinnosti zamestnávateľa v oblasti BOZP
  • 5. Činnosť zástupcov zamestnancov pre otázky BOZP
  • 6. Informácia o pripravovaných zmenách v legislatíve BOZP
  • 7. Poznatky z kontrolnej činnosti IP
  • 8. Diskusia, konzultácie

Cena:

40,- EUR / osoba (pozn.: ceny sú uvedené bez DPH)

Uzavreté školenia pre ucelené skupiny zamestnancov

Školenie je možné zorganizovať tiež na objednávku zamestnávateľa formou podujatia pre uzavretú skupinu zamestnancov. Takéto školenie s možnosťou špecifického prispôsobenia obsahu potrebám objednávateľa môže prebiehať priamo v jeho priestoroch, v priestoroch Vzdelávacej Akadémie J.A. Komenského s.r.o. v Trenčíne, prípadne na inom mieste podľa želania. Ak máte záujem o túto formu realizácie školenia, viac informácií Vám radi poskytneme na č. tel.: 032 / 7430 676, prípadne na adresa vajak@vajak.sk.

VAJAK s.r.o. je držiteľ oprávnenia na výchovu a vzdelávanie č. VVZ-1557/07-01.1.

Oprávnenie vydané pod evidenčným číslom VVZ-1557/07-01.1 v zmysle § 6 ods. 1 písm. d) bod 2. zákona č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 27 ods. 12 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce v rozsahu 01.1 – Výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov. Oprávnenie bolo vydané Vzdelávacej akadémii Jána Amosa Komenského s.r.o., Nám. SNP 9, 911 01 Trenčín dňa 26.2.2008.

Seminár

Forma štúdia:

Denné štúdium

Seminár začína:

Časový rozsah seminára:

8 vyuč. hodín

Seminár prebieha:

V.A.J.A.K. s.r.o.,
Námestie SNP 9
Trenčín

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

30,00