Obsluha motorových vozíkov

Akreditovaný kurz

Obsluha motorových vozíkov

12,50 

Účastníci nadobudnú komplex odborných poznatkov a praktických zručností nevyhnutných k ovládaniu a obsluhe motorových vozíkov, manipulácii s prepravovaným materiálom, naučia sa základné činnosti pri obsluhe a pravidelnej údržbe motorových vozíkov. Kurzy realizujeme na základe objednávok ucelených skupín z firiem a organizácií.

Popis kurzu

OBSLUHA MOTOROVÝCH VOZÍKOV – základné školenie

Základné školenie je určené záujemcom o získanie kvalifikácie a odbornej spôsobilosti oprávňujúcej k vykonávaniu činností súvisiacich s obsluhou motorových vozíkov. Do kurzu môže byť zaradený záujemca pri splnení nasledovných podmienok:

  • vek nad 18 rokov
  • doložený doklad od lekára o zdravotnej spôsobilosti na obsluhu motorových vozíkov

Cieľ základného školenia:
účastníci nadobudnú komplex odborných poznatkov a praktických zručností nevyhnutných k ovládaniu a obsluhe motorových vozíkov, manipulácii s prepravovaným materiálom, naučia sa základné činnosti pri obsluhe a pravidelnej údržbe motorových vozíkov.

Organizácia školenia:
prezenčný kurz pozostávajúci z teoretickej výučby a praktického výcviku, kurz je organizovaný pre rôznych záujemcov, zástupcov zamestnávateľských subjektov. V prípade, že zamestnávateľ potrebuje vyškoliť, odborne pripraviť skupinu minimálne 6 zamestnancov, je možné školenie uskutočniť v priestoroch zamestnávateľa. Takisto zabezpečujeme aj rozširovacie školenia pre vodičov motorových vozíkov.

Časový rozsah:
podľa prílohy číslo 7 Vyhl.MPSVaR číslo 356/ 2007 Z.z., podľa druhu vozíkov

Účastnícky poplatok za osobu:
95,- € bez DPH

OBSLUHA MOTOROVÝCH VOZÍKOV – opakované školenie

Opakované školenie je určené pre obsluhu motorového vozíka, ak od posledného školenia ešte neuplynulo 12 mesiacov. Neúčasť na opakovanom školení je dôvodom pre stratu platnosti preukazu.

Cieľ opakovaného školenia:
aktualizácia a doplnenie vedomostí účastníkov o najaktuálnejšie predpisy, normy, poznatky a skúsenosti v oblasti uplatňovania zásad BOZP pri obsluhe motor. vozíkov.

Doklady potrebné pri otvorení školenia:
preukaz obsluhy motorových vozíkov.

Časový rozsah:
8 vyuč. hodín.

Účastnícky poplatok:
12,50 € bez DPH

OBSLUHA MOTOROVÝCH VOZÍKOV – rozširovacie školenie

Rozširovacie školenie je určené záujemcom o rozšírenie oprávnenia obsluhy motorových vozíkov.

Cieľ rozširovacieho školenia:
teoreticky aj prakticky pripraviť účastníkov na vykonávanie činností súvisiacich s rozšírením oprávnenia (preukazu) obsluhovateľa motorových vozíkov na ďalšiu triedu a druh.

Charakter školenia:
prezenčný kurz pozostávajúci z teoretickej a praktickej časti.

Forma ukončenia:
absolventi rozširovacieho školenia získajú doklad „Preukaz obsluhy motorových vozíkov“ s uvedením rozšírenia oprávnenia a vyznačením absolvovania rozširovacieho školenia v evidenčnom liste obsluhy motorového vozíka.

Doklady potrebné pri otvorení školenia:
pôvodný preukaz obsluhy motorových vozíkov

Časový rozsah:
50 % rozsahu teoretickej časti a 50 % rozsahu praktickej časti základného školenia

Účastnícky poplatok:
60,- € bez DPH

Poplatok je stanovený v zmysle zákona o cenách č. 18/1996 Z.z., § 3, ods. 1. V prípade väčšieho počtu zamestnancov je možné školenie uskutočniť v priestoroch firmy. V zmysle Vyhlášky MPSVaR č. 356 z 22.6.2007 sa teoretickej a praktickej časti môže súčasne zúčastniť najviac 35, resp. 30 účastníkov. Záväzne prihláseným pošleme osobitnú pozvánku so stanoveným miestom konania a termínom otvorenia školenia. V tejto pozvánke budú tiež informácie o spôsobe úhrady účastníckeho poplatku.

Oprávnenie vydané pod evidenčným číslom VVZ-1076/08-06.1 v zmysle § 6 ods. 1 písm. d) bod 2. zákona č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 27 ods. 12 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce v rozsahu 06.1 – Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu motorových vozíkov. Oprávnenie bolo vydané Vzdelávacej akadémii Jána Amosa Komenského s.r.o., Nám. SNP 9, 911 01 Trenčín dňa 26.2.2008.

Akreditovaný kurz

Forma štúdia:

Bude upresnená pri otvorení kurzu

Kurz otvárame:

Časový rozsah kurzu:

Kurz prebieha:

V.A.J.A.K. s.r.o.,
Námestie SNP 9
Trenčín

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

12,50