Bezpečnostný technik (základný kurz)

Akreditovaný kurz

Bezpečnostný technik (základný kurz)

552,00 

Kurz “Bezpečnostný technik” je určený pre záujemcov o prácu v tejto oblasti. Absolvent kurzu získa osvedčenie o odbornej spôsobilosti výkonu bezpečnostného technika. Účastníci si osvoja komplex odborných poznatkov nevyhnutných k vykonávaniu funkcie bezpečnostného technika. Podmienkou zaradenia do kurzu je ukončené úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie.

Popis kurzu

Na kurz “Bezpčnostný technik” bolo spoločnosti V.A.J.A.K. s.r.o. udelené oprávnenie Národným inšpektorátom práce. Na Slovensku je oblasť BOZP pri práci právne upravená zákonom č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a Zákonníkom práce, ako základným pracovnoprávnym predpisom. Najvyššiu vedomostnú úroveň z oblasti BOZP okrem vedúcich pracovníkov musia mať bezpečnostní technici, ktorí sú vlastne poradnými orgánmi vedúcich organizácií. Bezpečnostní technici napomáhajú vedúcim pracovníkom pri plnení ich povinností, upozorňujú ich na zistené nedostatky, podávajú návrhy na ich odstránenie. Tým však nie sú dotknuté povinnosti vedúcich pracovníkov, pri zabezpečovaní takých pracovných podmienok, aby nedochádzalo k ohrozovaniu života a zdravia pracovníkov.

Osvedčenie bezpečnostného technika sa vydáva na neurčitý čas, bezpečnostný technik je však povinný absolvovať najmenej každých 5 rokov od vydania osvedčenia aktualizačnú odbornú prípravu. Skúšky na autorizovaného bezpečnostného technika je možné robiť až po získaní bezpečnostného technika a dvojročnej praxi.

Cieľová skupina: kurz je určený pre záujemcov o prácu v tejto oblasti, absolvent získa osvedčenie o odbornej spôsobilosti výkonu bezpečnostného technika, podmienkou zaradenia do kurzu je ukončené úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie.

Cieľ kurzu: účastníci si osvoja komplex odborných poznatkov nevyhnutných k vykonávaniu funkcie bezpečnostného technika.

Forma realizácie: prezenčný kurz, výučba prebieha počas 4 týždňov (týžden kurz – týždeň voľno)

Forma ukončenia: absolventi kurzu akreditovaného Národným inšpektorátom práce získajú celoštátne platné osvedčenie.

Program:

  1. Otvorenie a organizačné pokyny
  2. Všeobecné požiadavky na obsah výchovnej a vzdelávacej činnosti
  3. Osobitné požiadavky podľa právnych predpisov nadväzujúcich na ZP a zákon o BOZP
  4. Právne predpisy nadväzujúce na zákon o verejnom zdravotníctve vrátane predpisov upravujúcich faktory pracovného prostredia
  5. Špecifická oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa odvetví
  6. Záverečné skúšky, overovanie znalostí, konzultácie

Akreditovaný kurz

Forma štúdia:

Bude upresnená pri otvorení kurzu

Kurz otvárame:

Časový rozsah kurzu:

176 vyuč. hodín

Kurz prebieha:

V.A.J.A.K. s.r.o.,
Námestie SNP 9
Trenčín

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

552,00