Bezpečnostný technik (aktualizačná odborná príprava)

Akreditovaný kurz

Bezpečnostný technik (aktualizačná odborná príprava)

96,00 

Osvedčenie bezpečnostného, resp. autorizovaného bezpečnostného technika  v zmysle zákona NR SR č. 124 / 2006 Z.z. o BOZP v znení neskorších predpisov platí na čas neurčitý, ale BT, resp. ABT  je povinný absolvovať najmenej každých 5 rokov od vydania, resp.od poslednej AOP ďalšiu aktualizačnú odbornú prípravu u oprávnenej osoby, ktorá má oprávnenie na vzdelávanie bezpečnostných technikov.

Popis kurzu

Na uvedený kurz bolo spoločnosti V.A.J.A.K. s.r.o. udelené oprávnenie Národným inšpektorátom práce. Na Slovensku je oblasť BOZP pri práci právne upravená zákonom č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a Zákonníkom práce, ako základným pracovnoprávnym predpisom. Najvyššiu vedomostnú úroveň z oblasti BOZP okrem vedúcich pracovníkov musia mať bezpečnostní technici, ktorí sú vlastne poradnými orgánmi vedúcich organizácií. Bezpečnostní technici napomáhajú vedúcim pracovníkom pri plnení ich povinností, upozorňujú ich na zistené nedostatky, podávajú návrhy na ich odstránenie. Tým však nie sú dotknuté povinnosti vedúcich pracovníkov, pri zabezpečovaní takých pracovných podmienok, aby nedochádzalo k ohrozovaniu života a zdravia pracovníkov.

Osvedčenie bezpečnostného, resp. autorizovaného bezpečnostného technika  v zmysle zákona NR SR č. 124 / 2006 Z.z. o BOZP v znení neskorších predpisov platí na čas neurčitý, ale BT, resp. ABT  je povinný absolvovať najmenej každých 5 rokov od vydania, resp.od poslednej AOP ďalšiu aktualizačnú odbornú prípravu u oprávnenej osoby, ktorá má oprávnenie na vzdelávanie bezpečnostných technikov.

 

Cieľová skupina: bezpečnostní technici, resp. autorizovaní bezpečnostní technici, ktorým uplynulo 5 rokov od vydania osvedčenia, resp.uplynulo 5 rokov od poslednej aktualizačnej odbornej prípravy

 

Forma realizácie: prezenčný 2-dňový kurz

 

Forma ukončenia: účastníkom bude vystavené potvrdenie o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy s uvedením dátumu jej vykonania.

 

Program:

  1. Zmeny vo všeobecných požiadavkách na obsah výchovnej a vzdelávacej činnosti, aktuálne platné legislatívne predpisy
  2. Zmeny v osobitných požiadavkách podľa práv. predpisov nadväzujúcich na ZP a zákon o BOZP, aktuálne platné legislatívne predpisy
  3. Stav a vývoj pracovnej úrazovosti
  4. Aktuálne poznatky z oblasti BOZP
  5. Špecifická oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

 

Bez týchto dokladov Vám nemôžeme vydať potvrdenie o aktualizácii bezpečnostného technika, preto prosíme, aby ste si na otvorenie kurzu priniesli:

  • doklad o úhrade, resp. kópiu dokladu o úhrade kurzu,
  • originál osvedčenia autorizovaného alebo bezpečnostného technika,
  • posledné potvrdenie o aktualizácii bezpečnostného technika,

Akreditovaný kurz

Forma štúdia:

Bude upresnená pri otvorení kurzu

Kurz otvárame:

Časový rozsah kurzu:

16 vyuč. hodín

Kurz prebieha:

V.A.J.A.K. s.r.o.,
Námestie SNP 9
Trenčín

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

96,00