Technik požiarnej ochrany (základná odborná príprava)

Akreditovaný kurz

Technik požiarnej ochrany (základná odborná príprava)

405,00 

Účastníci si osvoja komplex odborných poznatkov nevyhnutných k vykonávaniu funkcie technika požiarnej ochrany. Cieľom je informatívne oboznámiť poslucháčov s predpismi o ochrane pred požiarmi, ktoré súvisia s predmetom činnosti a na konkrétnych príkladoch aplikovať praktické použitie jednotlivých ustanovení predpisov v praxi v priebehu základnej odbornej prípravy, ktoré sú zahrnuté v jednotlivých tematických blokoch.

Popis kurzu

Upozorňujeme na skutočnosť, že funkciu technika PO môžu podľa platných predpisov vykonávať len pracovníci s požadovanou kvalifikovanou odbornou spôsobilosťou. V zmysle Zákona č. 314/2001 Z. z., § 11, ods. 7 „odbornú spôsobilosť technika požiarnej ochrany môže získať len fyzická osoba s úplným stredným vzdelaním“. Základná odborná príprava je určená záujemcom, ktorí chcú získať kvalifikáciu a odbornú spôsobilosť technika požiarnej ochrany podľa § 33 ods. 1 písm. a) vyhl. MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii.

 

Cieľová skupina: kurz je určený pre záujemcov o prácu v tejto oblasti. Absolvent získa potvrdenie o odbornej spôsobilosti požiarneho technika. Podmienkou zaradenia do kurzu je ukončené úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie.

 

Cieľ kurzu: účastníci si osvoja komplex odborných poznatkov nevyhnutných k vykonávaniu funkcie požiarneho technika. Cieľom je informatívne oboznámiť poslucháčov s predpismi o ochrane pred požiarmi, ktoré súvisia s predmetom činnosti a na konkrétnych príkladoch aplikovať praktické použitie jednotlivých ustanovení predpisov v praxi v priebehu základnej odbornej prípravy, ktoré sú zahrnuté v jednotlivých tematických blokoch.

 

Forma realizácie: prezenčný kurz, výučba prebieha počas 3 týždňov

 

Forma ukončenia: absolventi získajú potvrdenie o absolvovaní základnej odbornej prípravy technika PO, ktoré je potrebné predložiť na krajskom riaditeľstve HaZZ v mieste bydliska.

Program:

  1. Predpisy požiarnej ochrany
  2. Zákon o ochrane pred požiarmi, jeho vykonávacie predpisy a ďalšie osobitné predpisy súvisiace s predmetom ich činnosti
  3. Organizácia a riadenie ochrany pred požiarmi, základy procesov horenia a hasenia
  4. Základné požiadavky protipožiarnej bezpečnosti stavebných objektov a požiadavky protipožiarnej bezpečnosti pri umiestňovaní technických a technologických zariadení
  5. Zásady protipožiarnej bezpečnosti pri skladovaní horľavých látok a manipulácia s nimi a pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
  6. Hasiace prostriedky a iné vecné prostriedky ochrany pred požiarmi
  7.  Určovanie síl a prostriedkov na zdolávanie požiarov

Akreditovaný kurz

Forma štúdia:

Bude upresnená pri otvorení kurzu

Kurz otvárame:

Časový rozsah kurzu:

120 vyuč. hodín

Kurz prebieha:

V.A.J.A.K. s.r.o.,
Námestie SNP 9
Trenčín

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

405,00