Odborná spôsobilosť pracovníkov v elektrotechnike podľa zákona č. 124/2006 Z.z. a vyhlášky č. 508/2009 Z.z. platnej od 1.1.2010 (§21, §22, §23)

Akreditovaný kurz

Odborná spôsobilosť pracovníkov v elektrotechnike podľa zákona č. 124/2006 Z.z. a vyhlášky č. 508/2009 Z.z. platnej od 1.1.2010 (§21, §22, §23)

165,00 

Elektrotechnik 21.8. – 23.8.2024 pozvánka

Školenie odbornej spôsobilosti je určené záujemcom o získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti. Podmienkou zaradenia do kurzu je elektrotechnické vzdelanie. Absolvovanie odbornej prípravy umožní získať príslušné osvedčenie v paragrafoch:

 • § 21 – elektrotechnik
 • § 22 – samostatný elektrotechnik
 • § 23 – elektrotechnik na riadenie činnosti      

Popis kurzu

Školenie odbornej spôsobilosti je určené záujemcom o získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti. Podmienkou zaradenia do kurzu je elektrotechnické vzdelanie. Absolvovanie odbornej prípravy umožní získať príslušné osvedčenie v paragrafoch:

 • § 21 – elektrotechnik                                     
 • § 22 – samostatný elektrotechnik
 • § 23 – elektrotechnik na riadenie činnosti                 

Naša spoločnosť je oprávnená Národným inšpektorátom práce Slovenskej republiky na vykonávanie výchovy a vzdelávania pod číslom VVZ-1554/07-05.1 a č. VVZ-1561/07-05.2

 

Dĺžka praxe (technické zariadenia elektrické do 1000 V):

Záujemca o získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti pracovníkov v elektrotechnike – §22 musí mať prax v dĺžke 1 rok. Pre získanie § 23 pre záujemcov s výučným listom sa vyžaduje prax v dĺžke 4 roky, pre záujemcov so SŠ sa vyžaduje prax v dĺžke v dĺžke 3 roky a s VŠ vzdelaním sa vyžaduje prax v dĺžke 2 roky.

 

Časový rozsah školenia:

 • 21 – § 23             3 dni odborná príprava + skúška

 

Účastnícky poplatok:

 • 165,- EUR (cena s DPH)/osoba

Pozn.: Poplatok je stanovený v zmysle zákona o cenách č. 18/1996 Z.z., § 3, ods. 1. Účastníci obdržia písomný materiál. V prípade väčšieho počtu záujemcov je možné zrealizovať školenie aj vo Vašich priestoroch, cena bude stanovená dohodou.

 

Doklady potrebné pri otvorení školenia:

 • vyplnenú, potvrdenú (od vysielajúcej organizácie – prax, od lekára – zdravotná spôsobilosť) a podpísanú prihlášku, ktorú pošleme všetkým záväzne prihláseným
 • kópiu osvedčenia (ak ho už vlastnia)
 • kópiu dokladu o najvyššie dosiahnutom vzdelaní (výučný list, maturitné vysvedčenie, diplom – bez týchto dokladov nie je možné vydať osvedčenie, záujemca o školenie musí mať vzdelanie elektrotechnického zamerania.

Akreditovaný kurz

Forma štúdia:

Denné štúdium

Kurz otvárame:

21.8.2024
8:30 hod.

Časový rozsah kurzu:

27 vyuč. hodín

Kurz prebieha:

V.A.J.A.K. s.r.o.,
Námestie SNP 9
Trenčín

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

165,00