Technik požiarnej ochrany (ďalšia odborná príprava)

Akreditovaný kurz

Technik požiarnej ochrany (ďalšia odborná príprava)

195,00 

Ďalšia odborná príprava je určená pre technikov PO, ktorým končí platnosť osvedčenia na výkon technika PO. Účastník získa potvrdenie o absolvovaní ďalšej odbornej prípravy technika PO, ktoré je potrebné predložiť na krajskom riaditeľstve HaZZ v mieste bydliska. Podmienkou zaradenia do odbornej prípravy je predloženie kópie osvedčenia o odbornej spôsobilosti technika PO, nie staršie ako 5 rokov v deň začatia ďalšej odbornej prípravy.

Popis kurzu

Je určená pre technikov PO, ktorým končí platnosť osvedčenia na výkon technika PO. Účastník získa potvrdenie o absolvovaní ďalšej odbornej prípravy technika PO, ktoré je potrebné predložiť na krajskom riaditeľstve HaZZ v mieste bydliska. Podmienkou zaradenia do odbornej prípravy je predloženie kópie osvedčenia o odbornej spôsobilosti technika PO, nie staršie ako 5 rokov v deň začatia ďalšej odbornej prípravy.

 

Cieľ: Cieľom je informatívne oboznámiť poslucháčov s predpismi o ochrane pred požiarmi, ktoré súvisia s predmetom činnosti a na konkrétnych príkladoch aplikovať praktické použitie jednotlivých ustanovení predpisov v praxi v priebehu ďalšej odbornej prípravy, ktoré sú zahrnuté v jednotlivých tematických blokoch.

 

Cieľová skupina: požiarni technici, ktorým uplynulo 5 rokov od vydania osvedčenia, resp.uplynulo 5 rokov od poslednej aktualizačnej odbornej prípravy

 

Forma realizácie: prezenčný 3-dňový kurz

 

Forma ukončenia: účastníkom bude vystavené potvrdenie o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy s uvedením dátumu jej vykonania.

 

Program:

  1. Novely a zmeny právnych predpisov z oblasti požiarnej ochrany.
  2. Zákon o ochrane pred požiarmi, jeho vykonávacie predpisy a ďalšie osobitné predpisy súvisiace s predmetom ich činnosti.
  3. Organizácia a riadenie ochrany pred požiarmi.
  4. Základy procesov horenia a hasenia.
  5. Základné požiadavky protipožiarnej bezpečnosti stavebných objektov a požiadavky protipožiarnej bezpečnosti pri umiestňovaní technických a technologických zariadení.
  6. Zásady protipožiarnej bezpečnosti pri skladovaní horľavých látok a manipulácia s nimi a pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru. Funkcie a parametre požiarnotechnických zariadení, hasičskej techniky, hasiacich prostriedkov a iných vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi.
  7. Určovanie síl a prostriedkov na zdolávanie požiarov.

Akreditovaný kurz

Forma štúdia:

Bude upresnená pri otvorení kurzu

Kurz otvárame:

Časový rozsah kurzu:

30 vyuč. hodín

Kurz prebieha:

V.A.J.A.K. s.r.o.,
Námestie SNP 9
Trenčín

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

195,00