Kuchár – kuchárka

Akreditovaný kurz

Kuchár – kuchárka

750,00 

Kuchár – kuchárka – pozvánka

Absolvent vzdelávacieho programu “Kuchár – kuchárka” má vedomosti a zručnosti z oblasti uplatňovania zásad hygieny, bezpečnosti pri práci, predpisov HACCP, vie odbornú terminológiu svojho odboru, ekonomické a právne aspekty podnikania. Pozná kalkulácie a výpočty množstva spotreby surovín, správne technologické postupy,  potrebné suroviny a zariadenia potrebné pre prípravu pokrmov studenej a teplej kuchyne, techniky expedície a estetickej  úpravy jedál v bežnej prevádzke a pri slávnostných príležitostiach.

Popis kurzu

Na uvedený vzdelávací program “Kuchár – kuchárka” bola udelená akreditácia akreditačnou komisiou Ministerstva školstva VVaŠ SR. Aktuálne platné podmienky pre otvorenie živnosti v tomto odbore je potrebné si preveriť na Živnostenskom úrade a Živnostenskej komore. Kurz organizujeme v spolupráci s V.A.J.A.K. s.r.o.

Profil absolventa

Absolvent vzdelávacieho programu má vedomosti a zručnosti z oblasti uplatňovania zásad hygieny, bezpečnosti pri práci, predpisov HACCP, vie odbornú terminológiu svojho odboru, ekonomické a právne aspekty podnikania. Pozná kalkulácie a  výpočty množstva spotreby surovín, správne technologické postupy,  potrebné suroviny a zariadenia potrebné pre prípravu pokrmov studenej a teplej kuchyne, techniky expedície a estetickej  úpravy jedál v bežnej prevádzke a pri  slávnostných príležitostiach.

Učebný plán:

Kuchár – kuchárka: základy práce vo výrobnom stredisku, príprava pokrmov studenej kuchyne, príprava pokrmov teplej kuchyne, príprava minútok, príprava pokrmov pre rýchle občerstvenie

Metódy výučby

  • V teoretických témach výklad a precvičovanie.
  • Praktické prebiehajú priamo v kuchyni a jedálni.
  • Využíva sa ukážka a samostatná práca.
  • Dôraz sa kladie predovšetkým na získanie praktických návykov a zručností.

Pomôcky a oblečenie ku kurzu

  • technológia prípravy jedál (pracovné oblečenie kuchára – zdravotné topánky, kuchárska blúza, nohavice, zástera a čiapka, kuchársky nôž, utierka)

Upozornenie

Pred nástupom na praktické vyučovanie je bezpodmienečne nutné odovzdať vyučujúcemu potvrdenie od lekára. To Vám vystaví Váš obvodný lekár na základe prehliadky.

Rozsah kurzu

500 hodín

Účastnícky poplatok

750,- EUR

Ukončenie kurzu

Záverečná skúška pozostávajúca z písomného testu i praktickej časti. Samostatná príprava konkrétneho menu pod dohľadom skúšobnej komisie. Absolvent vzdelávacieho programu akreditovaného MŠ VVaŠ SR získa osvedčenie s celoštátnou platnosťou pre výkon činnosti kuchár  – kuchárka.

Akreditovaný kurz

Forma štúdia:

Bude upresnená pri otvorení kurzu

Kurz otvárame:

3.9.2024
15:30 hod.

Časový rozsah kurzu:

500 hodín

Kurz prebieha:

Akadémia Komenského
Námestie SNP 9
Trenčín

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

750,00