Školenie k BOZP a OPP pre vedúcich zamestnancov

Akreditovaný kurz

Školenie k BOZP a OPP pre vedúcich zamestnancov

Odborné školenie je určené vedúcim zamestnancom škôl a školských zariadení (riaditeľom, zástupcom riaditeľov, vedúcich organizačných zložiek, …). Zo zákona o BOZP č. 124/2006 Z.z., § 7 v znení neskorších predpisov vyplýva pre vedúcich zamestnancov povinnosť absolvovať uvedenú formu odborného vzdelávania. Absolventi školenia obdržia „Osvedčenie o absolvovaní školenia k BOZP a OPP pre vedúcich zamestnancov“.

Popis kurzu

Program:
Odborné školenie je určené vedúcim zamestnancom škôl a školských zariadení (riaditeľom, zástupcom riaditeľov, vedúcich organizačných zložiek, …). Zo zákona o BOZP č. 124/2006 Z.z., § 7 v znení neskorších predpisov vyplýva pre vedúcich zamestnancov povinnosť absolvovať uvedenú formu odborného vzdelávania. Absolventi školenia obdržia „Osvedčenie o absolvovaní školenia k BOZP a OPP pre vedúcich zamestnancov“.

Forma realizácie školenia:

  • v prípade, že zamestnávateľ potrebuje vyškoliť skupinu minimálne 15 zamestnancov, je možné vykonať školenie aj v priestoroch objednávateľa
  • v iných prípadoch organizujeme školenie s účasťou zamestnancov viacerých menších zamestnávateľských organizácii v našich priestoroch

VAJAK s.r.o. je držiteľ oprávnenia na výchovu a vzdelávanie č. VVZ-1557/07-01.1.

Oprávnenie vydané pod evidenčným číslom VVZ-1557/07-01.1 v zmysle § 6 ods. 1 písm. d) bod 2. zákona č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 27 ods. 12 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce v rozsahu 01.1 – Výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov. Oprávnenie bolo vydané Vzdelávacej akadémii Jána Amosa Komenského s.r.o., Nám. SNP 9, 911 01 Trenčín dňa 26.2.2008.

Seminár

Forma štúdia:

Denné štúdium

Seminár začína:

Časový rozsah seminára:

8 vyuč. hodín

Seminár prebieha:

V.A.J.A.K. s.r.o.,
Námestie SNP 9
Trenčín

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu: