Aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov v zmysle § 16 podľa zákona č. 124/2006 Z.z. a vyhlášky č. 508/2009 Z.z. platnej od 1.1.2010

Akreditovaný kurz

Aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov v zmysle § 16 podľa zákona č. 124/2006 Z.z. a vyhlášky č. 508/2009 Z.z. platnej od 1.1.2010

60,00 

Elektrotechnik – aktualizačná odborná príprava 23.8.2024 (TN) pozvánka

Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v § 16 ods. 4 ustanovil povinnosť absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu (ďalej len „AOP“) všetkým fyzickým osobám, ktoré môžu obsluhovať určený pracovný prostriedok alebo vykonávať určené činnosti len na základe platného preukazu alebo osvedčenia vydaného oprávnenou právnickou alebo fyzickou osobou a to každých 5 rokov od vystavenia preukazu alebo osvedčenia, resp. od absolvovania poslednej AOP.  

Popis kurzu

Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v § 16 ods. 4 ustanovil povinnosť absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu (ďalej len „AOP“) všetkým fyzickým osobám, ktoré môžu obsluhovať určený pracovný prostriedok alebo vykonávať určené činnosti len na základe platného preukazu alebo osvedčenia vydaného oprávnenou právnickou alebo fyzickou osobou a to každých 5 rokov od vystavenia preukazu alebo osvedčenia, resp. od absolvovania poslednej AOP.

 

Určenie školenia

V oblasti vykonávania činností na vyhradených technických zariadeniach elektrických je AOP určená nasledovným držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti:

  • elektrotechnik – § 21 vyhl. č. 508/2009 Z.z. (resp. vyhl. č. 718/2002 Z.z., resp. vyhl. č. 74/1996 Z.z.)
  • samostatný elektrotechnik – § 22 vyhl. č. 508/2009 Z.z. (resp. vyhl. č. 718/2002 Z.z., resp. vyhl. č. 74/1996 Z.z.)
  • elektrotechnik na riadenie činnosti alebo prevádzky – § 23 vyhl. č. 508/2009 Z.z. (resp. vyhl. č. 718/2002 Z.z., resp. vyhl. č. 74/1996 Z.z.)

 

Povinnosť absolvovať AOP stanovuje § 16, ods. 4 zákona č. 124/2006 Z.z. nasledovne:

  • osoby, ktoré vlastnia osvedčenie vydané po 1. 7. 2006 musia AOP absolvovať do 5 rokov od vydania osvedčenia
  • osoby, ktoré už absolvovali AOP, musia AOP znovu absolvovať vždy do piatich rokov od jej posledného absolvovania
  • upozornenie: osoby, ktoré vlastnia osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydané pred 30. 6. 2006, museli absolvovať prvú AOP do 30. 4. 2008, inak ich osvedčenie týmto dňom stratilo platnosť

 

Cieľ a obsah AOP je stanovený požiadavkami na obsah výchovnej a vzdelávacej činnosti v zmysle prílohy č. 6 vyhlášky MPSVaR SR č. 356/2007 Z.z. AOP umožní účastníkovi najmä:

  • oboznámiť sa s novými odbornými poznatkami a s predpismi v oblasti bezpečnosti práce a bezpečnosti technických zariadení so zameraním na elektrické zariadenia a s ich praktickým dopadom na činnosť na vyhradených technických zariadeniach elektrických oboznámiť sa s novými STN pre oblasť elektrických zariadení
  • vymeniť si aktuálne poznatky a skúsenosti v oblasti praktického uplatňovania nových predpisov pre elektrické zariadenia

 

Potvrdenie o absolvovaní AOP – absolvent obdrží potvrdenie o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy v zmysle § 16 ods. 4 zákona č. 124/2006 Z.z. – toto potvrdenie bude vyznačené na predloženom origináli platného osvedčenia o odbornej spôsobilosti.

 

Podmienky na vydanie potvrdenia o absolvovaní AOP predloženie originálu platného osvedčenia o odbornej spôsobilosti pre činnosť na vyhradených technických zariadeniach elektrických + kópiu lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci

 

Naša spoločnosť je oprávnená Národným inšpektorátom práce Slovenskej republiky na vykonávanie výchovy a vzdelávania pod číslom VVZ-1554/07-05.1 a č. VVZ-1561/07-05.2

Akreditovaný kurz

Forma štúdia:

Denné štúdium

Kurz otvárame:

23.8.2024
8:30 hod.

Časový rozsah kurzu:

8 vyuč. hodín

Kurz prebieha:

V.A.J.A.K. s.r.o.,
Námestie SNP 9
Trenčín

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

60,00