Projekty – Inovácia programov vo vzdelávaní v cestovnom ruchu – IVCR

Projekty – Inovácia programov vo vzdelávaní v cestovnom ruchu – IVCR

 

 

Popis kurzu

Názov projektu: Inovácia programov vo vzdelávaní v cestovnom ruchu – IVCR

„dopytovo orientovaný projekt“

 

ITMS kód projektu: 26120130020

Prijímateľ: Vzdelávacia akadémia J. A. Komenského s.r.o., Nám. SNP 9, 911 01  Trenčín

Termín realizácie: 01/2011 – 12/2012

Operačný program: Vzdelávanie

Výška nenávratného finančného príspevku: 315 177,70 € (95%)

Kontaktné údaje: Ing. Peter Zachar, 032/ 7430 676, zachar@vajak.sk , www.vajak.sk

Hlavný cieľ projektu: Zvyšovať kľúčové kompetencie osôb pracujúcich v oblasti cestovného ruchu

tvorbou a realizáciou nových akreditovaných vzdelávacích programov

Špecifické ciele projektu:

  1. Zvyšovať kvalitu vzdelávacích programov pre osoby pracujúce v oblasti cestovného ruchu.
  2. Zvyšovať úroveň kľúčových kompetencií osôb pracujúcich v oblasti cestovného ruchu.

Cieľová skupina: Pracovníci manažmentu (15 osôb) a pracovníci, ktorí poskytujú služby (35 osôb)

v službách cestovného ruchu z Trenčianskeho a Trnavského kraja.

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

Akreditovaný kurz

Forma štúdia:

Denné štúdium

Kurz otvárame:

Projekt ukončený

Časový rozsah kurzu:

Kurz prebieha:

V.A.J.A.K. s.r.o.,
Námestie SNP 9
Trenčín

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu: