Podvojné účtovníctvo

Akreditovaný kurz

Podvojné účtovníctvo

250,00 

Podvojné účtovníctvo – pozvánka

Na vzdelávací program “Podvojné účtovníctvo” bola udelená akreditácia Akreditačnou komisiou Ministerstva školstva SR. Vzdelávací program je určený záujemcom s minimálne stredoškolským vzdelaním, ktorí chcú nájsť uplatnenie v danom odbore alebo si otvoriť živnosť, resp. chcú nájsť uplatnenie v oblasti účtovníckej praxe.

Popis kurzu

Na vzdelávací program “Podvojné účtovníctvo” bola udelená akreditácia Akreditačnou komisiou Ministerstva školstva SR. Absolventi vzdelávacieho programu obdržia osvedčenie s celoštátnou platnosťou. Vzdelávací program je určený záujemcom s minimálne stredoškolským vzdelaním, ktorí chcú nájsť uplatnenie v danom odbore alebo si otvoriť živnosť. Vzdelávací program je určený záujemcom, ktorí pôsobia, resp.chcú nájsť uplatnenie v oblasti účtovníckej praxe. Absolventi si osvoja základné poznatky a zručnosti nevyhnutné pre uskutočňovanie účtovných operácií a vedenie účtovných dokumentov v podvojnom účtovníctve.

Obsah vzdelávacieho programu: zákon o účtovníctve, investičný majetok, zásoby, finančný majetok, zúčtovacie vzťahy, mzdy, DPH, záväzky a pohľadávky, účtovanie v cudzej mene, časové rozlíšenie nákladov a výnosov, účtovná závierka. Obsahové zameranie vzdelávacieho programu vychádza zo základných požiadaviek na pracovníka v oblasti podvojného účtovníctva. Vo vyučovacom procese sa okrem vysokokvalifikovaného odborného výkladu kladie dôraz na cvičenie s cieľom viesť účastníkov k schopnosti samostatného riešenie konkrétnych príkladov a situácií.

Priebeh vzdelávacieho programu: na priebehu výučby sa dohodnú účastníci s lektorkou pri otvorení

Spôsob ukončenia kurzu: záverečná skúška pozostávajúca z písomného testu

Časový rozsah vzdelávacieho programu: 90 vyuč. hod.

Účastnícky poplatok: 250,- €

Akreditovaný kurz

Forma štúdia:

Bude upresnená pri otvorení kurzu

Kurz otvárame:

18.9.2024
15:30 hod.

Časový rozsah kurzu:

90 vyuč. hodín

Kurz prebieha:

Akadémia Komenského
Námestie SNP 9
Trenčín

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

250,00