Mzdové účtovníctvo

Akreditovaný kurz

Mzdové účtovníctvo

290,00 

Mzdové účtovníctvo – pozvánka

Na rekvalifikačný kurz “Mzdové účtovníctvo” bola udelená akreditácia akreditačnou komisiou Ministerstva školstva SR. Absolventi kurzu obdržia osvedčenie s celoštátnou platnosťou. Akreditovaný rekvalifikačný kurz je určený záujemcom, ktorí si chcú osvojiť komplex poznatkov a zručností potrebných pre kvalifikovaný výkon funkcie mzdového účtovníka. Absolvent kurzu získa spôsobilosť spracovávania mzdovej agendy od zaradenia zamestnanca do systému odmeňovania po zdanenie a vyplatenie.

Popis kurzu

Na rekvalifikačný kurz “Mzdové účtovníctvo” bola udelená akreditácia akreditačnou komisiou Ministerstva školstva SR. Absolventi kurzu obdržia osvedčenie s celoštátnou platnosťou. Akreditovaný rekvalifikačný kurz je určený záujemcom s minimálne stredoškolským vzdelaním, ktorí si chcú osvojiť komplex poznatkov a zručností potrebných pre kvalifikovaný výkon funkcie mzdového účtovníka. Absolvent kurzu získa spôsobilosť spracovávania mzdovej agendy od zaradenia zamestnanca do systému odmeňovania po zdanenie a vyplatenie.

Cieľ kurzu: absolventi kurzu si osvoja základné predpisy a normy upravujúce poskytovanie mzdy (platu), budú vedieť urobiť výpočet mzdy (platu), poznať povinné druhy poistenia a určiť jeho výšku, poznať problematiku daní z príjmov zo závislej činnosti, určiť výšku preddavku a urobiť ročné zúčtovanie

Obsah kurzu: pracovno-právne vzťahy, mzdovo-personálna problematika, druhy poistenia, daň z príjmov zo závislej činnosti, riešenie praktických príkladov mzdového účtovníctva

Metódy výučby: pri realizácii kurzu sa strieda výklad predpisov s praktickými cvičeniami a poradenstvom

Spôsob ukončenia kurzu: záverečná skúška pozostávajúca z písomnej časti

Realizácia kurzu: na priebehu výučby sa dohodnú účastníci s lektorkou pri otvorení kurzu

Časový rozsah kurzu: 100 vyuč. hod. (z toho 10 vyuč. hodín samoštúdium)
Účastnícky poplatok: 290,- €

Akreditovaný kurz

Forma štúdia:

Bude upresnená pri otvorení kurzu

Kurz otvárame:

3.6.2024
15:30 hod.

Časový rozsah kurzu:

100 vyuč. hodín

Kurz prebieha:

Akadémia Komenského
Námestie SNP 9
Trenčín

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

290,00