Sprievodca v cestovnom ruchu

Akreditovaný kurz
20.9.2024

Sprievodca v cestovnom ruchu

550,00 

Sprievodca v cestovnom ruchu – pozvánka

Vzdelávací program pre záujemcov o vykonávanie funkcie sprievodcu cestovného ruchu v rámci domáceho a zahraničného cestovného ruchu.

Popis kurzu

Na uvedený vzdelávací program “Sprievodca v cestovnom ruchu” bola udelená akreditácia Akreditačnou komisiou Ministerstva školstva SR. Absolventi obdržia osvedčenie s celoštátnou platnosťou. Vzdelávací program je určený záujemcom, ktorí chcú nájsť uplatnenie v danom odbore alebo si otvoriť živnosť. Aktuálne platné podmienky pre otvorenie živnosti v tomto odbore je potrebné si preveriť na Živnostenskom úrade a Živnostenskej komore. Kurz organizujeme v spolupráci s V.A.J.A.K. s.r.o.

Cieľová skupina

Vzdelávací program pre záujemcov o vykonávanie funkcie sprievodcu cestovného ruchu v rámci domáceho a zahraničného cestovného ruchu. Podmienkou je ukončené stredoškolské vzdelanie a jazyková skúška. Jazyková skúška sa nevyžaduje od záujemcov, ktorí majú štátnu záverečnú skúšku, resp. maturitu alebo osvedčenie na úrovni B1 z akéhokoľvek cudzieho jazyka. Kurz je určený záujemcom, ktorí chcú nájsť uplatnenie v danom odbore alebo si chcú otvoriť živnosť.

Cieľ vzdelávacieho programu

Vzdelávací program poskytuje účastníkom poznatky o cestovného ruchu v rozsahu potrebnom pre vykonávanie činnosti sprievodcu v cestovnom ruchu

Formy štúdia

  • víkendová (piatok od 15:00 hod + sobota od 8:00 hod., cca 14 víkendov)

Metódy výučby

  • prednáška,
  • praktické cvičenia v CK
  • samostatná práca
  • inštruktážny autobusový zájazd
  • sprevádzanie v prírode, meste, autobuse
  • modelové situácie

Forma ukončenia vzdelávacieho programu

  • ústna skúška (otázky za jednotlivé predmety) a prezentácia itinerára

Osvedčenie

po absolvovaní záverečných skúšok budú absolventom vydané osvedčenia o absolvovaní vzdelávacieho programu akreditovaného Ministerstvom školstva VVaŠ SR a preukazy sprievodcov cestovného ruchu. K preukazu sú potrebné 2 ks fotografií.

Učebný plán

1. Metodika sprievodcovskej činnosti
2. Technika cestovného ruchu, ekonomika cestovného ruchu
3. Dejiny kultúry a umenia
4. Geografia cestovného ruchu
5. Spoločensko – politické dianie

Časový rozsah vzdelávacieho programu

300 hodín (160 hodín teoret. časť, z toho 90 hodín dištančnou formou a 140 hodín prax v zmysle európskej normy)

Účastnícky poplatok

  • 550,- EUR

(5% zľava pre študentov, matky na materskej dovolenke, občanov ZPS, nezamestnaných UoZ.

Poplatok za kurz je možné uhradiť aj na splátky. V cene je zahrnutý poplatok za výlety – exkurzia do Viedne a vybrané mesto na Slovensku v rámci praktickej časti kurzu.)

Akreditovaný kurz

Forma štúdia:

Víkendové štúdium

Kurz otvárame:

20.9.2024
15:00 hod.

Časový rozsah kurzu:

300 hodín

Kurz prebieha:

Akadémia Komenského, o.z.
Nám. SNP 9
Trenčín

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

550,00