Akreditovaný kurz

Lektor

240,00 

Lektor – pozvanka – 24.4.2024

Na vzdelávací program “Lektor” bol spoločnosti V.A.J.A.K. s.r.o. udelený kredit akreditačnou komisiou Ministerstva školstva SR.
Kurz je určený pre záujemcov s vysokoškolským alebo stredoškolským vzdelaním, ktorí pôsobia, resp. chcú pôsobiť vo vzdelávaní dospelých.

Popis kurzu

Na uvedený rekvalifikačný kurz bol spoločnosti V.A.J.A.K. s.r.o. udelený kredit akreditačnou komisiou Ministerstva školstva SR.
Cieľová skupina: kurz je určený pre záujemcov s vysokoškolským alebo stredoškolským vzdelaním, ktorí pôsobia, resp. chcú pôsobiť vo vzdelávaní dospelých. Absolvovanie kurzu je nevyhnutnou podmienkou získania akreditácie od NIP na vykonávanie školiteľskej činnosti.
Cieľ kurzu: účastníci si osvoja komplex odborných, didakticko – metodických poznatkov a praktických zručností nevyhnutných k vykonávaniu funkcie lektora vo vzdelávaní dospelých v oblasti, resp. odbore, pre ktorý má príslušnú odbornú kvalifikáciu a vzdelanie.
Forma realizácie: dištančno – prezenčný kurz, priama výučba je kombinovaná s riadeným samoštúdiom a konzultáciami. Prezenčná časť kurzu sa realizuje formou 3 jednodňových sústredení. Jednotlivé sústredenia pokračujú v nasledujúcich týždňoch, na ich termínoch sa dohodnú účastníci na prvom stretnutí. Každý účastník obdrží pre potreby samoštúdia materiál spracovaný osobitne pre tento kurz.
Forma ukončenia: absolventi kurzu akreditovaného MŠ SR obdržia celoštátne platné osvedčenie.
Časový rozsah kurzu: 100 vyuč. hod. (prezenčná časť + samoštúdium)
Účastnícky poplatok: 240,- EUR s DPH (200,- EUR bez DPH, účastnícky poplatok je stanovený v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z., § 3, ods. 1. Faktúru obdržíte pri otvorení kurzu. V cene kurzu je zahrnutý študijný materiál).

Akreditovaný kurz

Forma štúdia:

Bude upresnená pri otvorení kurzu

Kurz otvárame:

24.4.2024
15:30 hod.

Časový rozsah kurzu:

100 vyuč. hodín

Kurz prebieha:

V.A.J.A.K. s.r.o.
Námestie SNP 9
Trenčín

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

240,00