Akreditovaný kurz

Lektor

240,00 

Lektor – pozvanka – 14.8.2024

Na vzdelávací program “Lektor” bol spoločnosti V.A.J.A.K. s.r.o. udelená akreditácia Akreditačnou komisiou Ministerstva školstva VVaŠ SR. Vzdelávací program je určený pre záujemcov s vysokoškolským alebo stredoškolským vzdelaním, ktorí pôsobia, resp. chcú pôsobiť vo vzdelávaní dospelých.

Popis kurzu

Na uvedený vzdelávací program bola spoločnosti V.A.J.A.K. s.r.o. udelená akreditácia Akreditačnou komisiou Ministerstva školstva VVaŠ SR.

Cieľová skupina: Vzdelávací program je určený pre záujemcov s vysokoškolským alebo stredoškolským vzdelaním, ktorí pôsobia, resp. chcú pôsobiť vo vzdelávaní dospelých. Absolvovanie vzdelávacieho programu je nevyhnutnou podmienkou získania akreditácie od NIP na vykonávanie školiteľskej činnosti.

Cieľ vzdelávacieho programu: účastníci si osvoja komplex odborných, didakticko – metodických poznatkov a praktických zručností nevyhnutných k vykonávaniu funkcie lektora vo vzdelávaní dospelých v oblasti, resp. odbore, pre ktorý má príslušnú odbornú kvalifikáciu a vzdelanie.

Forma realizácie: dištančno – prezenčný kurz, priama výučba je kombinovaná s riadeným samoštúdiom a konzultáciami. Prezenčná časť vzdelávacieho programu sa realizuje formou 6 jednodňových sústredení. Na termínoch výučby sa dohodnú účastníci s lektorom na prvom stretnutí. Každý účastník obdrží pre potreby štúdia materiál spracovaný lektorom osobitne pre tento vVzdelávací program.

Forma ukončenia: Vypracovanie záverečnej práce podľa zadania lektora, absolventi vzdelávacieho programu obdržia celoštátne platné osvedčenie.

Časový rozsah kurzu: 100 vyuč. hod.

Účastnícky poplatok: 240,- EUR s DPH (200,- EUR bez DPH, účastnícky poplatok je stanovený v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z., § 3, ods. 1. Faktúru obdržíte pri otvorení kurzu. V cene kurzu je zahrnutý študijný materiál).

Akreditovaný kurz

Forma štúdia:

Bude upresnená pri otvorení kurzu

Kurz otvárame:

14.8.2024
15:30 hod.

Časový rozsah kurzu:

100 vyuč. hodín

Kurz prebieha:

V.A.J.A.K. s.r.o.
Námestie SNP 9
Trenčín

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

240,00