Kurz SBS – typ P

Akreditovaný kurz

Kurz SBS – typ P

220,00 

Kurz SBS typu P je určený pre prevádzkovateľov, majiteľov súkromných bezpečnostných služieb. Rozsah kurzu je 100 vyučovacích hodín. Náš lektorský zbor je schopný účastníkov kurzu komplexne pripraviť na zloženie skúšky odbornej spôsobilosti, ktorá sa vyžaduje na plnenie úloh v súkromných bezpečnostných službách. Bezplatne obdržíte študijné materiály ku kurzu.

Popis kurzu

Zákon o súkromnej bezpečnosti stanovuje 2 typy kurzov:
• typ “S” – pre výkon v oblasti súkromnej bezpečnosti
• typ “P”- prevažne pre prevádzkovateľov, majiteľov súkromných bezpečnostných služieb

Kurzy SBS sú akreditované Ministerstvom vnútra SR pod číslom AKR-6-2/2013. Naša spoločnosť má akreditované obidva typy. Náš lektorský zbor má vzdelanie v oblasti bezpečnostných služieb a je schopný účastníkov kurzu komplexne pripraviť na zloženie skúšky odbornej spôsobilosti, ktorá sa vyžaduje na plnenie úloh v súkromných bezpečnostných službách. Učebný materiál je súčasťou kurzu.

Kurz typu „P“

Kurz je určený pre prevádzkovateľov, majiteľov súkromných bezpečnostných služieb. Rozsah kurzu je 100 vyučovacích hodín.

Učebný plán
• Základy právneho poriadku Slovenskej republiky
• Ústava SR a právna úprava ľudských práv a slobôd
• Všeobecne záväzné právne predpisy týkajúce sa poskytovania služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti
• Základy trestného práva, Základy kriminalistiky a kriminológie, Zákon o priestupkoch a správny poriadok
• Zákon o Policajnom zbore, zákon o obecnej polícii, zákon o Vojenskej polícii, zákon o Slovenskej informačnej službe
• Teória taktiky a techniky vykonávania zásahov a riešenie krízových situácií.
• Praktický výcvik taktiky a techniky vykonávania zásahov a riešenie krízových situácií
• Poskytovanie prvej pomoci, Požiarna príprava, Manažment, Všeobec. záväz. predpisy týkajúce sa ochrany osobných údajov

Cena
Cena kurzu SBS typu “P” je 220,- €. Cena nezahŕňa správny poplatok za podanie prihlášky na skúšku typ “P”- 49,50 € a správny poplatok za vydanie preukazu odbornej spôsobilosti 16,50 € (v kolkoch), poplatok za odpis z registra trestov 4,- € a poplatok za overenie podpisu na čestné vyhlásenie (cca 1,50 €). Bezplatne obdržíte študijné materiály ku kurzu.

Akreditovaný kurz

Forma štúdia:

Denné štúdium

Kurz otvárame:

Časový rozsah kurzu:

100 vyuč. hodín

Kurz prebieha:

V.A.J.A.K. SBS, s.r.o.
Námestie SNP 9
Trenčín

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

220,00