Kurzy, školenia a semináre

 • You've just added this product to the cart:

  Riadenie predaja a zákazníkov

  0 out of 5

  Riadenie predaja a zákazníkov

  Absolventi kurzu pochopia celý proces identifikácie a získavania tých najdôležitejších zákazníkov, princípy myslenia a práce s nimi v jednotlivých etapách rozvoja a budú schopní na základe vecnej i osobnostnej analýzy tento rozvoj plánovať a riadiť.

 • You've just added this product to the cart:

  Sales Camp

  0 out of 5

  Sales Camp

  Absolventi budú ovládať základné pravidlá a systém práce obchodného zástupcu, proces excelentnej exekúcie na predajnom mieste, realizáciu štruktúrovanej a efektívnej obchodnej návštevy predajného miesta. Budú rozumieť, čo sú exekučné štandardy, ako ich napĺňať, čo je kompetenčný model práce obchodného zástupcu.

 • You've just added this product to the cart:

  Školenie k BOZP a OPP pre vedúcich zamestnancov

  Akreditovaný kurz
  0 out of 5

  Školenie k BOZP a OPP pre vedúcich zamestnancov

  Odborné školenie je určené vedúcim zamestnancom škôl a školských zariadení (riaditeľom, zástupcom riaditeľov, vedúcich organizačných zložiek, …). Zo zákona o BOZP č. 124/2006 Z.z., § 7 v znení neskorších predpisov vyplýva pre vedúcich zamestnancov povinnosť absolvovať uvedenú formu odborného vzdelávania. Absolventi školenia obdržia „Osvedčenie o absolvovaní školenia k BOZP a OPP pre vedúcich zamestnancov“.

 • You've just added this product to the cart:

  Školenie zástupcov zamestnancov

  Akreditovaný kurz
  0 out of 5

  Školenie zástupcov zamestnancov

  Zo zákona č. 124/2006 Z. z. vyplýva pre zamestnávateľov zamestnávajúcich viac ako 10 pracovníkov povinnosť vymenovať zástupcov zamestnancov pre BOZP a zabezpečiť im školenie, ktoré sprostredkuje základné poznatky potrebné k vykonávaniu činnosti podľa § 19. Školenie je možné zorganizovať tiež na objednávku zamestnávateľa formou podujatia pre uzavretú skupinu zamestnancov. Takéto školenie s možnosťou špecifického prispôsobenia obsahu potrebám objednávateľa môže prebiehať priamo v jeho priestoroch, v priestoroch Vzdelávacej Akadémie J.A. Komenského s.r.o. v Trenčíne, prípadne na inom mieste podľa želania.

  30,00 
 • You've just added this product to the cart:

  Správa registratúry

  Akreditovaný kurz
  0 out of 5

  Správa registratúry

  Správa registratúry – pozvánka

  Absolvent kurzu “Správa registratúry” pozná predpisy a práce, týkajúce sa evidencie, úschovy, spracovania a vyraďovania dokumentov. Vie vykonávať činnosť odborného pracovníka pre správu registratúry, vypracovávať registratúrne poriadky a plány, vykonávať vyraďovanie záznamov a starať sa o registratúru organizácii.

  240,00 
 • You've just added this product to the cart:

  Sprievodca v cestovnom ruchu

  Akreditovaný kurz
  0 out of 5

  Sprievodca v cestovnom ruchu

  Dátum otvorenia: 8.9.2023

  Sprievodca v cestovnom ruchu – pozvánka

  Kurz pre záujemcov o vykonávanie funkcie sprievodcu cestovného ruchu v rámci domáceho a zahraničného cestovného ruchu.

  550,00 
 • You've just added this product to the cart:

  Stres a riešenie konfliktov

  0 out of 5

  Stres a riešenie konfliktov

  Absolventi budú vedieť o strese a konflikte všetko potrebné, aby im vedeli čeliť. Budú vedieť stres, či konflikt predvídať, identifikovať a prechádzať mu, ale aj ako zlepšiť plánovanie svojho času a aktivít, či zvládať emócie a uvedomele riadiť svoje reakcie. Budú sa výrazne menej často dostávať do stresovej, či konfliktnej situácie a budú ovládať techniky ich zvládania. Získajú schopnosť získať a udržať životnú rovnováhu a vysokú výkonnosť svoju i svojich ľudí.

 • You've just added this product to the cart:

  Systémový merchandising

  0 out of 5

  Systémový merchandising

  Absolventi budú ovládať princípy a zásady systémového merchandisingu, spoznajú čo sú merchandising štandardy, ako dosiahnuť ich excelentnú exekúciu, ako správne pripravovať časové harmonogramy exekúcie v jednotlivých prevádzkach, ako dosiahnuť maximálne efektívnu spoluprácu a komunikáciu medzi obchodnou spoločnosťou a externou merchandisingovou agentúrou. Naučia sa ako efektívne zladiť prácu obchodných zástupcov s prácou merchandiserov a zásobovaním a pochopia nezastupiteľnú rolu obchodného zástupcu pri ich riadení, kontrole, hodnotení a rozvoji.

 • You've just added this product to the cart:

  Taping - kurz kinesiotape

  0 out of 5

  Taping – kurz kinesiotape

  Kurz kinesiotape – taping je určený pre záujemcov o túto problematiku. Kurz je určený ako nadstavbový kurz pre absolventov kurzu klasickej masáže.

  119,00 
 • You've just added this product to the cart:

  Technik požiarnej ochrany (ďalšia odborná príprava)

  Akreditovaný kurz
  0 out of 5

  Technik požiarnej ochrany (ďalšia odborná príprava)

  Ďalšia odborná príprava je určená pre technikov PO, ktorým končí platnosť osvedčenia na výkon technika PO. Účastník získa potvrdenie o absolvovaní ďalšej odbornej prípravy technika PO, ktoré je potrebné predložiť na krajskom riaditeľstve HaZZ v mieste bydliska. Podmienkou zaradenia do odbornej prípravy je predloženie kópie osvedčenia o odbornej spôsobilosti technika PO, nie staršie ako 5 rokov v deň začatia ďalšej odbornej prípravy.

  195,00 
 • You've just added this product to the cart:

  Technik požiarnej ochrany (základná odborná príprava)

  Akreditovaný kurz
  0 out of 5

  Technik požiarnej ochrany (základná odborná príprava)

  Účastníci si osvoja komplex odborných poznatkov nevyhnutných k vykonávaniu funkcie technika požiarnej ochrany. Cieľom je informatívne oboznámiť poslucháčov s predpismi o ochrane pred požiarmi, ktoré súvisia s predmetom činnosti a na konkrétnych príkladoch aplikovať praktické použitie jednotlivých ustanovení predpisov v praxi v priebehu základnej odbornej prípravy, ktoré sú zahrnuté v jednotlivých tematických blokoch.

  405,00 
 • You've just added this product to the cart:

  Time manažment

  0 out of 5

  Time manažment

  Absolventi kurzu “Time manažment” budú vedieť lepšie plánovať, organizovať a využívať svoj čas na dosahovanie svojich cieľov v práci i súkromí. Dosiahnu badateľnú úsporu času, budú vedieť ako sa vyhnúť stresu, zvýšia svoj výkon, nájdu si čas na strategické premýšľanie, na oddych i na rodinu a častejšie dosiahnu vyrovnanosť a duševnú pohodu.