Medzinárodné zasielateľstvo

Akreditovaný kurz

Medzinárodné zasielateľstvo

540,00 

Na rekvalifikačný kurz “Medzinárodné zasielateľstvo” bol spoločnosti V.A.J.A.K. s.r.o. udelený kredit akreditačnou komisiou Ministerstva školstva SR. Cieľovou skupinou sú zamestnanci obchodných subjektov a podnikatelia, ktorí obchodujú s členskými štátmi EÚ alebo so štátmi so sídlom mimo EÚ, logistické a špedičné spoločnosti, dovozcovia, vývozcovia, dopravcovia, odosielatelia a príjemcovia tovaru, distribútori, obchodné zastúpenia, prepravné a kuriérske spoločnosti, prevádzkovatelia colných skladov, žiadatelia o certifikát schválený hospodársky subjekt, pracovníci obchodných, výrobných, zasielateľských spoločností, ktorí vykonávajú činnosť colného deklaranta alebo pripravujú všetky podklady k colnému konaniu v dovoze, vývoze, tranzite.

Popis kurzu

Na rekvalifikačný kurz “Medzinárodné zasielateľstvo” bol spoločnosti V.A.J.A.K. s.r.o. udelený kredit akreditačnou komisiou Ministerstva školstva SR.

Cieľová skupina: zamestnanci obchodných subjektov a podnikatelia s minimálne stredoškolským vzdelaním, ktorí obchodujú s členskými štátmi EÚ alebo so štátmi so sídlom mimo EÚ, logistické a špedičné spoločnosti, dovozcovia, vývozcovia, dopravcovia, odosielatelia a príjemcovia tovaru, distribútori, obchodné zastúpenia, prepravné a kuriérske spoločnosti, prevádzkovatelia colných skladov, žiadatelia o certifikát schválený hospodársky subjekt, pracovníci obchodných, výrobných, zasielateľských spoločností, ktorí vykonávajú činnosť colného deklaranta alebo pripravujú všetky podklady k colnému konaniu v dovoze, vývoze, tranzite.

Učebný plán:
• Funkcia a úloha zasielateľa v logistickom (resp. prepravnom) reťazci
• Právne a záväzkové vzťahy zasielateľa
• INCOTERMS 2010
• Obsah činnosti zasielateľa, všeobecné zasielateľské podmienky
• Colná a daňová problematika v zasielateľstve a logistike
• INTRASTAT
• Dopravná politika, dovoz, vývoz, tranzit, logistický informačný systém v doprave
• Legislatíva súvisiaca so zasielateľstvom

Forma realizácie: prezenčný kurz, jednotlivé sústredenia pokračujú v nasledujúcich dňoch

Forma ukončenia: absolventi kurzu akreditovaného MŠ SR obdržia celoštátne platné osvedčenie
Časový rozsah kurzu: 61 vyuč. hod.
Účastnícky poplatok: 540,- EUR s DPH (450,- EUR bez DPH, účastnícky poplatok je stanovený v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z., § 3, ods. 1. Faktúru obdržíte pri otvorení kurzu. V cene kurzu je zahrnutý študijný materiál, občerstvenie, obed v zmysle zákona o cestovných náhradách).

Akreditovaný kurz

Forma štúdia:

Bude upresnená pri otvorení kurzu

Kurz otvárame:

Časový rozsah kurzu:

Kurz prebieha:

V.A.J.A.K. s.r.o.
Námestie SNP 9
Trenčín

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

540,00