Kurz prvej pomoci

Akreditovaný kurz

Kurz prvej pomoci

20,00 

Na uvedený kurz bola spoločnosti V.A.J.A.K. s.r.o. vydaná akreditácia Ministerstvom zdravotníctva SR. Organizačné a metodické zabezpečenie kurzu poskytovania prvej pomoci zodpovedá obsahovému zameraniu a cieľu kurzu – po odborno – teoretickej i praktickej stránke pripraviť účastníka ku kvalifikovanému, aktuálne funkčnému poskytnutiu prvej pomoci v špecifických podmienkach a situáciach súvisiacich s dopravnými nehodami.

Popis kurzu

Na uvedený kurz bola spoločnosti V.A.J.A.K. s.r.o. vydaná akreditácia Ministerstvom zdravotníctva SR.

Kurzy prvej pomoci pre žiadateľov o vodičské oprávnenie a vodičov

Organizačné a metodické zabezpečenie kurzu poskytovania prvej pomoci zodpovedá obsahovému zameraniu a cieľu kurzu – po odborno – teoretickej i praktickej stránke pripraviť účastníka ku kvalifikovanému, aktuálne funkčnému poskytnutiu prvej pomoci v špecifických podmienkach a situáciach súvisiacich s dopravnými nehodami.

Záujemcovia o absolvovanie „Kurzu poskytovania prvej pomoci“ budú do kurzu zaradení na základe riadne vyplnenej „Prihlášky do kurzu prvej pomoci pre žiadateľov o vodičské oprávnenie a vodičov“.

Lektor
akreditovaný inštruktor kurzu prvej pomoci.

Účastnícky poplatok:
20,- EUR / osoba
(pozn.: ceny sú uvedené vrátane DPH, pri väčšom počte účastníkov je cena dohodou)

Kurzy prvej pomoci pre zamestnancov firiem

Zo zákona č. 124/2006 Z.z., § 8 vyplýva povinnosť zamestnávateľa pri bezprostrednom a vážnom ohrození života alebo zdravia určiť a odborne spôsobilými osobami vyškoliť a pravidelne školiť dostatočný počet zamestnancov na vykonávanie záchranných prác, evakuácie a na poskytovanie prvej pomoci, ako aj na hasenie požiaru.

S cieľom napomôcť zamestnávateľom splnenie vyššie uvedenej povinnosti organizuje V.A.J.A.K. s.r.o. v Trenčíne priebežne (aktuálne na základe požiadaviek zamestnávateľov) toto odborno – inštruktážne školenie.

Forma realizácie školenia:

V prípade, že zamestnávateľ potrebuje vyškoliť skupinu minimálne 15 zamestnancov, je možné vykonať školenie aj v priestoroch objednávateľa.
V iných prípadoch organizujeme školenie s účasťou zamestnancov viacerých menších zamestnávateľských organizácii v našich priestoroch.

Lektor
akreditovaný inštruktor kurzu prvej pomoci.

Akreditovaný kurz

Forma štúdia:

Denné štúdium

Kurz otvárame:

14.8.2024
14:00 hod.

Časový rozsah kurzu:

8 vyuč. hodín

Kurz prebieha:

Akadémia Komenského
Námestie SNP 9
Trenčín

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

20,00