Zákonník práce v praxi personalistov a manažérov

Zákonník práce v praxi personalistov a manažérov

48,00 

Zakonnik prace v praxi personalistov a manazerov – 18.9.2018

Odborný seminár je venovaná personalistom, manažérom firiem, vedúcim zamestnancom a podnikateľom. Prináša a rieši aktuálne otázky a problémy v oblasti pracovnoprávnych vzťahov.

Popis kurzu

 

Program         

 1. Pôsobnosť Zákonníka práce
 • čo upravuje, na koho a v akom rozsahu sa vzťahuje
 • vzťah ZP a Občianskeho zákonníka
 • interpretačné pravidlá ZP, ich aplikácia v praxi – zásady ZP
 1. Výklad pojmov
 • vznik pracovnoprávneho vzťahu – PZ, akceptačný list, zmluva o budúcej PZ, závislá práca, neplatnosť právneho úkonu, zánik práva, počítanie času (lehoty, doby), spôsoby doručenia dokumentov, status zamestnanca, pracovnoprávne podmienky
 • spôsoby zabezpečenia nároku zamestnávateľa, riešenie sporných nárokov
 • bezdôvodné obohatenie – vznik, vydanie
 • zodpovednosť zamestnávateľa za škodu, pracovný úraz, zbavenie sa zodpovednosti za pracovný úraz, ľahkomyseľné konanie, čo sa považuje za plnenie úloh a čo činnosť v priamej súvislosti s plnením pracovných úloh
 • osobná zodpovednosť zamestnanca za zverené hodnoty, predmety, všeobecná zodpovednosť zamestnanca za škodu a spôsob jej riešenia, vymáhanie náhrady škody spôsobenej zamestnávateľovi – zamestnancovi
 • postup zamestnávateľa, u ktorého nepôsobia zástupcovia zamestnancov- ak sa požaduje súhlas, dohoda, prerokovanie, kto nimi môže byť, ochrana zástupcov pred skončením pracovného pomeru
 • ustanovenia ZP, ktoré sa použijú na zamestnancov štátnej služby a verejnej služby
 1. Vznik, zmena, skončenie pracovného pomeru
 • povinnosti zamestnávateľa a uchádzača o zamestnanie pri predzmluvných vzťahoch
 • pracovná zmluva – vznik pracovného pomeru, povinné náležitosti pracovnej zmluvy, zmena pracovnej zmluvy
 • druhy pracovných pomerov, pravidlá pri ich uzatváraní, povinnosti z nich plynúce
 • spôsoby skončenia PP, povinnosti zamestnávateľa pri skončení PP (potvrdenia, posudok, odstupné, odchodné, …)
 • ochrana zamestnancov pred výpoveďou, okamžitým skončením PP zo strany zamestnávateľa
 • neplatné skončenie PP, uplatnenie na súde, nároky z neplatného skončenia PP
 • vedúci zamestnanci a ich povinnosti pri vzniku PP, skončení PP, počas jeho trvania
 • uzatváranie dohôd na práce vykonávané mimo PP – práva a povinnosti strán, nároky zamestnancov plynúce z uzatvorených dohôd, odmena, zodpovednosť za škodu
 1. Pracovné podmienky a podmienky zamestnávania
 • povinnosť vedúcich vytvárať vhodné pracovné podmienky pre zamestnancov (vrátane pracovných podmienok pre mladistvých, tehotné ženy, ženy- mužov starajúcich sa o maloleté deti, osoby so ZPS)
 • pracovný čas – rovnomerne/nerovnomerne rozvrhnutý, pružný PČ, flexibilný PČ, konto pracovného času, práca nadčas, práca vo sviatok, nočná práca, evidencia PČ
 • pracovná pohotovosť -formy, obmedzenia, evidencia, odmeňovanie
 • prestávky v práci, denný, týždenný odpočinok v práci, skrátenie odpočinku a jeho nahradenie
 • dovolenka, prekážky v práci na strane zamestnancov, na strane zamestnávateľa – povinnosti strán, čerpanie náhradného voľna, poskytovanie neplateného voľna vo väzbe na mzdu
 • výkon práce v osobitných prípadoch – na účely dovolenky
 • úprava pracovných podmienok a podmienok zamestnávania v internom predpise – pracovný poriadok, obsah, účinnosť, záväznosť, náležitosti
 • výkon zárobkovej činnosti mimo PP, jej obmedzenie po skončení PP
 1. Starostlivosť o zamestnancov – sociálna politika
 • stravovanie, vzdelávanie, pracovné voľno, skrátenie- úprava PČ
 • BOZP, LP
 • zabezpečenie ochrany súkromia zamestnancov na pracovisku a spoločných priestoroch, zákaz diskriminácie – formy diskriminácie, prejavy, ochrana

 

Lektor                  Ing. Miluška HORVÁTHOVÁ

Seminár

Forma štúdia:

Denné štúdium

Seminár začína:

18.9.2018
8:30 hod.

Časový rozsah seminára:

Seminár prebieha:

V.A.J.A.K. s.r.o.,
Námestie SNP 9
Trenčín

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

48,00