Účtovná závierka podnikateľov v podvojnom účtovníctve za rok 2018

Akreditovaný kurz

Účtovná závierka podnikateľov v podvojnom účtovníctve za rok 2018

48,00 

Popis kurzu

Program             

 

  1. Predpisy upravujúce účtovníctvo a ich zmeny od 01.01. 2018. Základné predpisy vzťahujúce sa k účtovnej závierke za rok 2018. Prehľad legislatívnych zmien vplývajúcich za zostavenie účtovnej závierky. Kto je povinný zostaviť účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve?
  2. Účtovná závierka ako zákonná povinnosť účtovnej jednoty vyplývajúca zo zákona o účtovníctve. Kedy sa zostavuje účtovná závierka, lehota na podanie účtovnej závierky a lehota na zostavenie účtovnej závierky v podvojnom účtovníctve
  3. Overenie si správnosti zatriedenie účtovných jednotiek podľa veľkostných kritérií – mikro účtovné jednotky, malé a veľké účtovné jednotky ( rozdiely v účtovaní). Kedy sa musí účtovná jednotka povinne preradiť do inej veľkostnej skupiny
  4. Účtovné prípady súvisiace zo zabezpečením úplnosti účtovníctva, overenie správnosti odpisov v nadväznosti na odpisový plán a na zákon o dani z príjmov, vyčíslenie rozdielu v odpisoch
  5. Účtovná závierka v PÚ

– účtovný denník a hlavná kniha, kniha analytickej evidencie

– symboly a skratky používané v účtovníctve firmy, účtovný rozvrh,

– stanovenie hladiny významnosti v účtovnej jednotke, – prípravné práce pri účtovnej závierke

– inventarizácia majetku a záväzkov, fyzická a dokladová inventúra, inventarizačné rozdiely

– výsledok hospodárenia, daň z príjmov a daňová licencia, časové rozlíšenie, kurzové rozdiely, nevyfakturované dodávky

– splatná a odložená daň z príjmov, oprava chýb minulých účtovných období

– kapitálové fondy firmy,  spoločnosť v kríze, zvýšenie základného imania, dodatočné finančné prostriedky, úhrada straty, odpis premlčaných záväzkov, započítanie vzájomných pohľadávok, kapitalizácia pohľadávok

  1. Účtovné operácie len pri účtovnej závierke

– doúčtovanie účtovných prípadov bežného roka

– precenenie majetku a záväzkov v cudzej mene

– opravné položky, rezervy, časové rozlíšenie

  1. Zákonné požiadavky na zostavenie individuálnej účtovnej závierky – právny dôvod a lehoty na zostavenie riadnej, mimoriadnej a priebežnej účtovnej závierky
  2. Overovanie účtovnej závierky audítorom a vyhotovenie výročnej správy, uloženie správy audítora a výročnej správy v registri účtovných závierok, zverejňovanie individuálnej účtovnej závierky v registri účtovných závierok

 

Lektor                  Ing. Miriam MATISOVÁ, odborníčka v odvetví Účtovníctvo a daňovníctvo v súdnom inžinierstve

Seminár

Forma štúdia:

Denné štúdium

Seminár začína:

20.12.2018
9:00 hod.

Časový rozsah seminára:

Seminár prebieha:

V.A.J.A.K. s.r.o.,
Námestie SNP 9
Trenčín

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

48,00