Tuzemské a zahraničné pracovné cesty a ich aplikačná prax, zvýšenie sadzby stravného od 1.6.2018

Tuzemské a zahraničné pracovné cesty a ich aplikačná prax, zvýšenie sadzby stravného od 1.6.2018

48,00 

Popis kurzu

Program         

 1. Stravné na pracovné cesty na Slovensku 2018 – vysielanie zamestnancov na pracovné cesty a ich zákonné nároky, Zamestnanec na pracovnej ceste a cestovný príkaz (kedy je zamestnanec na pracovnej ceste?).
 2. Spôsob a forma vyslania na pracovnú cestu – náležitosti cestovných príkazov, interné predpisy a vlastná vnútorná politika firmy. Vzor cestovného príkazu so správou z pracovnej cesty.
 3. Posudzovanie času na pracovnej ceste vo väzbe na poskytovanie cestovných náhrad a odmeňovanie zamestnancov
 • čas strávený na pracovnej ceste v rámci pracovnej doby a po pracovnej dobe.
 • posudzovanie pracovnej cesty aj v súčinnosti so Zákonníkom práce (Náhrada za stratu času, náhradné voľno s náhradou mzdy)
 • evidencia pracovného času a výkonu práce počas pracovnej cesty
 • neskoré návraty zo služobných ciest
 1. Pravidelné pracovisko zamestnanca (vzor dohody o mieste pravidelného pracoviska) – povinnosť vykonať pracovné cesty a dodržanie podmienok PC zo strany zamestnanca
 2. Nárokové a nenárokové cestovné náhrady. Praktické príklady z praxe, ubytovanie, stravovanie, vedľajšie výdavky, posudzovanie nárokov, doplatkové režimy, zákon o finančnej kontrole, zákon o slobodnom prístupe k informáciám.
 3. Kedy a komu sa poskytujú cestovné náhrady (zamestnanci, dohodári, konatelia, spoločníci, ostatné osoby).
 4. Používanie súkromných motorových vozidiel na pracovných cestách – dohoda o používaní MV, podklady potrebné pre správny výpočet náhrady. Posúdenie výdavkov spojených s používaním MV (prílohy: vzor vyúčtovania MV na tuzemskej, zahraničnej PC), použitie MV na žiadosť zamestnávateľa, na žiadosť zamestnanca, záznam o jazde. Havarijné poistenie pri pracovnej ceste.
 5. Praktické informácie – cestovné náhrady – stravné v zahraničí, stravné pri tuzemskej pracovnej ceste. Cestovné náhrady výpočet, krátenie stravného. Opatrenie MPSVaR o výške stravného, Opatrenie MF SR o výške základných sadzieb stravného pri zahraničných pracovných cestách.
 6. Vyúčtovanie tuzemskej a zahraničnej PC
 • cestovný príkaz, správa z pracovnej cesty, preukázateľnosť a doloženie dokladov z pracovnej cesty
 • deň uskutočnenia účtovného prípadu pri vyúčtovaní pracovnej cesty. Prepočet cudzej meny na menu Euro, používanie kurzov NBS, zmenárenské kurzy. Praktické otázky a diskusia účastníkov seminára.
 1. Praktické príklady (krátenie stravného, príklady na výpočet krátenia stravného)
 • 5 stravné TPC, príklady
 • 5 stravné TPC, krátenie
 • 13 stravné ZPC, príklady
 • 13 stravné ZPC, krátenie
 • paušalizácia cestných náhrad, vzor výpočtu paušálu, zdôvodnenia a kalkulácie
 • vzor dohody o mieste pravidelného pracoviska, vyslanie v rámci mesta, mimoriadny výkon práce
 • vzor výpočtu mesačného paušálu za vysledované obdobie
 1. Vzory v elektronickej podobe – Cestové príkazy , Vnútorný predpisu o CN, Náhrada za použitie CMV na tuzemskej, zahraničnej PC, Použitie vlastného motorového vozidla na žiadosť zamestnanca, na žiadosť zamestnávateľa, Náhrada cestovných výdavkov za cesty s mimoriadnym výkonom práce mimo rozsah pracovných zmien, Dohoda o mieste pravidelného pracoviska

(K semináru účastníci obdržia aj pracovný materiál, vzory v elektronickej podobe budú zaslané účastníkom na ich emaily)

 

Lektor                  Ing. Miriam MATISOVÁ, odborníčka v odvetví Účtovníctvo a daňovníctvo v súdnom inžinierstve

Seminár

Forma štúdia:

Denné štúdium

Seminár začína:

2.10.2018
9:00 hod.

Časový rozsah seminára:

Seminár prebieha:

V.A.J.A.K. s.r.o.,
Námestie SNP 9
Trenčín

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

48,00