Správne, komplexné a prehľadné vedenie pokladničnej agendy v roku 2022

Správne, komplexné a prehľadné vedenie pokladničnej agendy v roku 2022

60,00 

Popis kurzu

Program              

 

 1. Hotovostný a bezhotovostný platobný styk v roku 2022
 • systém predprípravy pokladničných dokladov v súčinnosti s internými predpismi
 • ostatné súvisiace evidencie s pokladničnými dokladmi, opakované hotovostné platby, možnosť zberných pokladničných dokladov, sčítacie pásky,  správne vyplnenie náležitosti pokladničného dokladu
 • zoznamy číselných symbolov a skratiek, zjednodušené účtovné daňové doklady, vyúčtovanie pokladničných operácii systémom interných dokladov
 • kritéria pri vytváraní analytických účtov Pokladnica, podpisy pokladníkov na pokladničných dokladoch, kópie a originály dokladov

 

 1. Zákon o finančnej kontrole (Vzor – Základná finančná kontrola v súlade s 7 zákona      č. 357/2015 Z.z.).  Zákon o slobodnom prístupe k informáciám, Výnos MF SR ktorým sa ustanovuje denný limit zostatku pre klientov štátnej pokladne
 2. Kontrola a správnosť vedenia pokladničnej evidencie firmy
 • zásady pre vedenie pokladničnej agendy v súčinnosti s finančným účtovníctvom
 • označovanie a číslovanie PD, TERMINALOVÉ PLATBY cez pokladňu (správna evidencia a účtovanie terminálových platieb)
 • prísne zúčtovateľné tlačivá a ich evidencie v účtovných jednotkách
 • poskytnuté zálohy a ich interné zúčtovanie a evidencia, originály a kópie PD
 • systém vrátenia hotovosti do pokladnice, preukázanie skutkovej podstaty pokladničného pohybu
 • evidencia prísne zúčtovateľných cenín, poskytovanie záloh, preddavkov, žiadosť o poskytnutie preddavku, evidencia stravných lístkov
 • výplata miezd cez pokladňu a všetky potrebné náležitosti k doloženiu pokladničních operácii, inventarizácia pokladne

 

 1. Žiadanka na poskytnutie preddavku z pokladne, vzor smernice na vedenie pokladničnej agendy, preskúmanie pokladničných dokladov, oprava pokladničných dokladov, inventarizácia peňažných prostriedkov v hotovosti
 2. Správna väzba hotovostnej úhrady na záväzkový či pohľadávkový režim, pokladničná kniha ako zrkadlo hotovostných platieb
 3. Zákon o obmedzení platieb v hotovosti, núdzový stav a pokladničné operácie .. príklady
 4. Vyhlásenie núdzového stavu v SR a jeho dopad na hotovostné platby účtovných jednotiek.

 

Súčasťou seminára sú aj aktuálne pracovné materiály

 

Lektor                  Ing.Miriam Matisová, BENEFIT CONSULT, s.r.o. Nitra, odborník v odvetví: Učtovníctvo a daňovníctvo v súdnom inžinierstve

Seminár

Forma štúdia:

Denné štúdium

Seminár začína:

12.10.2022
9:00 hod.

Časový rozsah seminára:

8 vyuč. hodín

Seminár prebieha:

V.A.J.A.K., s.r.o.
Námestie SNP 9
911 01 Trenčín

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

60,00