Správne, komplexné a prehľadné vedenie pokladničnej agendy v roku 2019, zavedenie eKasa klient

Akreditovaný kurz

Správne, komplexné a prehľadné vedenie pokladničnej agendy v roku 2019, zavedenie eKasa klient

48,00 

Popis kurzu

Program             

 

 1. Hotovostný a bezhotovostný platobný styk v roku 2019
 • systém predprípravy pokladničných dokladov v súčinnosti s internými predpismi,
 • ostatné súvisiace evidencie s pokladničnými dokladmi, opakované hotovostné platby, možnosť zberných pokladničných dokladov, sčítacie pásky, správne vyplnenie náležitosti pokladničného dokladu,
 • zoznamy číselných symbolov a skratiek, zjednodušené účtovné daňové doklady, vyúčtovanie pokladničných operácii systémom interných dokladov,
 • kritéria pri vytváraní analytických účtov Pokladnica, podpisy pokladníkov na pokladničných dokladoch, kópie a originály dokladov

 

 1. Definícia pojmov e-kasa klient a on-line registračná pokladnica a virtuálna registračná pokladnica
 • termíny zavedenia pokladníc e-kasa klient,
 • pridelenie kódu pokladnice, uvedenie do prevádzky, pokladničný doklad, identifikačný kód dokladu, ukladanie a odosielanie dátových správ,
 • sprístupnenie identifikačného balíčka v OIZ klienta, žiadosť o podpisový certifikát, tvz. Autentifikačný balíček,
 • nové role v súvisiace s oprávnením na spravovanie eKasa zóny,
 • žiadosť o dostupnosť reportov cez elektronický katalóg formulárov,
 • evidencia tržieb v zóne eKasa, podklady potrebné na zaúčtovanie DOSTUPNÉ REPORTY sumárne obraty alebo evidované doklady na príslušný kód e-pokladnice

 

 1. Zákon o obmedzení hotovostných platieb – praktické príklady a skúsenosti súvisiace s posudzovaním jedného právneho vzťahu

 

 1. Zákon o finančnej kontrole (Vzor – Základná finančná kontrola v súlade s § 7 zákona č. 357/2015 Z.z.).  Zákon o slobodnom prístupe k informáciám, Výnos MF SR ktorým sa ustanovuje denný limit zostatku pre klientov štátnej pokladne

 

 1. Kontrola a správnosť vedenia pokladničnej evidencie firmy
 • zásady pre vedenie pokladničnej agendy v súčinnosti s finančným účtovníctvom,
 • označovanie a číslovanie PD, TERMINALOVÉ PLATBY cez pokladňu (správna evidencia a účtovanie terminálových platieb),
 • prísne zúčtovateľné tlačivá a ich evidencie v účtovných jednotkách,
 • poskytnuté zálohy a ich interné zúčtovanie a evidencia, originály a kópie PD,
 • systém vrátenia hotovosti do pokladnice, preukázanie skutkovej podstaty pokladničného pohybu,
 • evidencia prísne zúčtovateľných cenín, poskytovanie záloh, preddavkov, žiadosť o poskytnutie preddavku, evidencia stravných lístkov,
 • výplata miezd cez pokladňu a všetky potrebné náležitosti k doloženiu pokladničných operácii, inventarizácia pokladne

 

 1. Žiadanka na poskytnutie preddavku z pokladne, vzor smernice na vedenie pokladničnej agendy, preskúmanie pokladničných dokladov, oprava pokladničných dokladov, inventarizácia peňažných prostriedkov v hotovosti

 

 1. Správna väzba hotovostnej úhrady na záväzkový či pohľadávkový režim, pokladničná kniha

ako zrkadlo hotovostných platieb

 

Súčasťou seminára sú aj aktuálne pracovné materiály

 

 

Lektor                  Ing. Miriam MATISOVÁ, BENEFIT CONSULT, s.r.o. Nitra

Seminár

Forma štúdia:

Denné štúdium

Seminár začína:

22.11.2019
9:00 hod.

Časový rozsah seminára:

6 vyuč. hodín

Seminár prebieha:

V.A.J.A.K. s.r.o.,
Námestie SNP 9
Trenčín

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

48,00