Správne, komplexné a prehľadné vedenie pokladničnej agendy v roku 2018

Akreditovaný kurz

Správne, komplexné a prehľadné vedenie pokladničnej agendy v roku 2018

48,00 

Popis kurzu

Program         

 

 

 1. Hotovostný a bezhotovostný platobný styk v roku 2018
 • systém predprípravy pokladničných dokladov v súčinnosti s internými predpismi
 • ostatné súvisiace evidencie s pokladničnými dokladmi, opakované hotovostné platby, možnosť zberných pokladničných dokladov, sčítacie pásky, správne vyplnenie náležitosti pokladničného dokladu
 • zoznamy číselných symbolov a skratiek, zjednodušené účtovné daňové doklady, vyúčtovanie pokladničných operácii systémom interných dokladov
 • kritéria pri vytváraní analytických účtov Pokladnica., podpisy pokladníkov na pokladničných dokladoch, kópie a originály dokladov
 1. Zákon o obmedzení hotovostných platieb – praktické príklady a skúsenosti súvisiace s posudzovaním jedného právneho vzťahu
 2. Zákon o finančnej kontrole (Vzor – Základná finančná kontrola v súlade s 7 zákona č. 357/2015 Z.z.).  Zákon o slobodnom prístupe k informáciám, Výnos MF SR ktorým sa ustanovuje denný limit zostatku pre klientov štátnej pokladne
 3. Kontrola a správnosť vedenia pokladničnej evidencie firmy
 • zásady pre vedenie pokladničnej agendy v súčinnosti s finančným účtovníctvom
 • označovanie a číslovanie PD, TERMINALOVÉ PLATBY cez pokladňu (správna evidencia a účtovanie terminálových platieb)
 • prísne zúčtovateľné tlačivá a ich evidencie v účtovných jednotkách
 • poskytnuté zálohy a ich interné zúčtovanie a evidencia, originály a kópie PD
 • systém vrátenia hotovosti do pokladnice, preukázanie skutkovej podstaty pokladničného pohybu
 • evidencia prísne zúčtovateľných cenín, poskytovanie záloh, preddavkov, žiadosť o poskytnutie preddavku, evidencia stravných lístkov
 • výplata miezd cez pokladňu a všetky potrebné náležitosti k doloženiu pokladn. operácii, inventarizácia pokladne
 1. Žiadanka na poskytnutie preddavku z pokladne, vzor smernice na vedenie pokladničnej agendy, preskúmanie pokladničných dokladov, oprava pokladničných dokladov, inventarizácia peňažných prostriedkov v hotovosti
 2. Správna väzba hotovostnej úhrady na záväzkový či pohľadávkový režim, pokladničná kniha ako zrkadlo hotovostných platieb

Lektor                  Ing. Miriam MATISOVÁ, odborníčka v odvetví Účtovníctvo a daňovníctvo v súdnom inžinierstve

Seminár

Forma štúdia:

Denné štúdium

Seminár začína:

5.11.2018
9:00 hod.

Časový rozsah seminára:

Seminár prebieha:

V.A.J.A.K. s.r.o.,
Námestie SNP 9
Trenčín

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

48,00