Sociálna politika, zamestnanecké benefity a zdroje ich financovania

Sociálna politika, zamestnanecké benefity a zdroje ich financovania

48,00 

Socialna politika, zamestnanecke benefity a zdroje ich financovania – 16.10.2018

Ľudské zdroje sú pre každého zamestnávateľa nenahraditeľným kapitálom. Starostlivosť o rozvoj ľudských zdrojov a naplnenie ich potrieb zamestnávateľ realizuje  ako povinnú starostlivosť, vyplývajúcu z legislatívnych noriem, ako zmluvnú starostlivosť, zakotvenú v kolektívnych zmluvách alebo ako dobrovoľnú starostlivosť, na ktorú sa zamestnávateľ zaviaže v pracovnej zmluve alebo v inom vnútroorganizačnom predpise.

Popis kurzu

Program:

 

Povinnosti zamestnávateľa v oblasti starostlivosti o zamestnancov, legislatívna úprava, vybrané ustanovenia zo:

·        Zákonníka práce

 • zákon o BOZP
 • zákon o ochrane zdravia
 • zákona o nefajčiarov
 • zákona o kolektívnom vyjednávaní
 1. Zmluvná starostlivosť vyplýva z:
 • uzatvorenej KZ vyššieho stupňa premietnutej do podnikovej KZ
 • dohodnutých výhod v pracovných zmluvách resp. iných dohodách
 1. Dobrovoľná starostlivosť o zamestnancov. Dobrovoľná starostlivosť môže byť dohodnutá v interných predpisoch, napríklad v:
 • pracovnom poriadku
 • smernici o tvorbe a čerpaní SF
 • v pracovnej zmluve, inej dohode (ak ide o nepovinnú starostlivosť) alebo vyplynie z rozhodnutia zamestnávateľa na základe žiadosti zamestnanca (napríklad pôžička, iné plnenia)
 1. Sociálny fond ako základný zdroj financovania starostlivosti o zamestnancov. Tvorba  a čerpanie sociálneho fondu v zmysle zákona o sociálnom fonde a  kolektívnych zmlúv, Čerpanie sociálneho fondu na:
 • príspevky na stravovanie
 • služby využívané na regeneráciu
 • zdravotná starostlivosť
 • príspevok na dopravu do zamestnania a späť
 • rekreácie vzdelávanie a ďalší rozvoj zamestnancov
 • príspevok na DDS, ostatné
 1. Fondy tvorené zo zisku (fond mimoriadnych odmien, napr. pri životnom, pracovnom jubileu, podielov na výsledku hospodárenia), fond na ostatnú sociálnu politiku, zvýšené odstupné a podobne
 2. Ostatná sociálna politika – Tvorba programu starostlivosti o zamestnancov v rámci  kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa resp. podnikových KZ- poskytovanie rôznych benefitov (peňažných, nepeňažných plnení, zamestnaneckých výhod)
 3. Poskytovanie plnení  zo SF, PZ, KZ  a ich vplyv na:
 • Zdaňovanie daňou z príjmov zo závislej činnosti, vymeriavací základ pre odvody do zdravotnej a Sociálnej  poisťovni (aktuálne zmeny a informácie z danej oblasti a súvisiacich predpisov)
 1. Príklady rôznych plnení z praxe neuvedených v zákone o SF (najmä v oblasti ostatnej sociálnej politiky)
 2. Zdroje financovania sociálnej politiky – starostlivosti o zamestnancov
 • prevádzkových nákladov (povinná starostlivosť o zamestnancov)
 • zo sociálneho fondu (plnenia poskytované podľa § 7 zákona)
 • ďalších vytvorených fondov (vytvorených zo zisku napr. na ostatnú sociálnu politiku)
 • zo zisku po zdanení priamo (pri nedostatku prostriedkov SF, alebo plnenia, ktoré nemožno financovať zo SF)
 • z vytvorených rezerv (napr. odstupné, odchodné)

 

Lektor                  Ing. Miluška HORVÁTHOVÁ

 

Seminár

Forma štúdia:

Denné štúdium

Seminár začína:

16.10.2018
8:30 hod.

Časový rozsah seminára:

Seminár prebieha:

V.A.J.A.K. s.r.o.,
Námestie SNP 9
Trenčín

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

48,00