Príspevky zamestnávateľa poskytované zamestnancom na rekreáciu a regeneráciu

Akreditovaný kurz

Príspevky zamestnávateľa poskytované zamestnancom na rekreáciu a regeneráciu

48,00 

Popis kurzu

 

Program         

 

1) Príspevky zamestnávateľa poskytované zamestnancom na rekreáciu a regeneráciu v zmysle novelizovaných predpisov od  1.1.2019 alebo

2) Rekreácia a regenerácia zamestnancov po novom

(zmeny v pracovnoprávnych predpisoch účinné od 1.1.2019)

 1. Zmeny v pracovnoprávnych predpisoch od 1.1.2019

I.1   Zákonník práce po zmene  zákonom č. 347/2018 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.91/2010 Z. z. o podpore   cestovného ruchu v z. n. p.

Vyššie uvedenou novelou sa dopĺňa  siedma časť Zákonník práce „Sociálna politika zamestnávateľa“ o nové ustanovenie   „§152a – Rekreácia zamestnancov“, ktorý upravuje najmä poskytovanie príspevkov zamestnávateľa na rekreáciu zamestnancov od 1.1.2019. Odpovede na nižšie uvedené otázky  sa dozviete  na seminári.

 

Cieľová skupina:

Manažéri, vlastníci, konatelia veľkých, stredných aj malých firiem, živnostníci, personalisti, zástupcovia zamestnancov spracujúci programy starostlivosti zamestnancov, mzdové a finančné účtovníčky, ďalší ktorých zaujíma táto problematika.

 

 • Na koho sa novela Zákonníka práce a ďalších súvisiacich predpisov vzťahuje?
 • Ktorý zamestnávateľ má povinnosť poskytnúť príspevok na rekreáciu?
 • Aká je výška príspevku na rekreáciu zamestnanca?
 • Aké podmienky musí splniť zamestnanec pre vznik nároku na príspevok?
 • Aké sú finančné nástroje, ktorými sa podporuje tuzemský cestovný ruch vrátane rekreácie (rekreačný poukaz, cykloturistika…)?
 • V akej forme možno príspevok na rekreáciu poskytnúť?
 • Príspevok na rekreáciu vo forme rekreačného poukazu (rekreačný poukaz ako platobný prostriedok),
 • Čo možno rekreačným poukazom uhradiť?
 • Čo rozumieme pod pojmom pobytový balík, prenocovanie, viacdenné aktivity, zotavovacie podujatie?
 • Príspevok na rekreácie školopovinných detí počas prázdnin.
 • Aké sú možnosti financovania rekreácie zamestnancov a ich rodinných príslušníkov?
 • Poskytnutie príspevku formou úhrady oprávnených výdavkov.
 • Čo sa považuje za oprávnené výdavky a  ako sa preukazujú?
 • Aké náležitostí musia mať doklady, ktorými sa oprávnené výdavky  preukazujú?
 • Aká je lehota na preukázanie  výdavkov na rekreáciu?
 • Kedy je splatný preukázaný výdavok na rekreáciu?
 • Je suma poskytnutých príspevkov na rekreáciu zamestnancov a ich rodinných príslušníkov daňovým výdavkom zamestnávateľa?
 • Môže si samostatne zárobkovo činná osoba (podnikateľ) tiež uplatniť takýto príspevok na rekreáciu?
 • Bol by príspevok na rekreáciu SZČO (podnikateľa) uznaný za daňový výdavok podnikateľa?

 

I.2 Príspevky  na rekreáciu poskytované fakultatívne a zdroje ich financovania

 • Nepovinné poskytovanie príspevkov na rekreáciu zamestnancov
 • Príspevky na rekreáciu zamestnancom, ktorí nespĺňajú podmienky
 • Príspevky na rekreáciu poskytované nad rozsah Zákonníka práce
 • Príspevky na rekreáciu poskytované zo sociálneho fondu, na ktoré sa nevzťahuje Zákonníka práce.

 

I.3 Zdaňovanie  príspevkov na rekreáciu

 • Príspevky na rekreáciu poskytované povinne v zmysle ZP
 • Príspevky na rekreáciu poskytované zo SF nad rozsah ZP
 • Príspevky na rekreáciu poskytované zamestnávateľom dobrovoľne
 • Príspevky na rekreáciu zamestnancov poskytované zo SF podľa § 7 ods.1 písm. d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.4 Poskytovanie príspevkov na rekreáciu a ich odvodové zaťaženie ( ZP, SP)

 

 • Príspevky na rekreáciu poskytnuté podľa podmienok ustanovených Zákonníkom práce,
 • Príspevky na rekreáciu zamestnancov a ich rodinných príslušníkov poskytované zo SF podľa § 7 ods.1  nad rozsah ZP

 

 1. Príspevky zo SF na obstaranie servisných poukážok, tovarov, služieb dodávaných registrovaným sociálnym podnikom ( novela zákona o sociálnom fonde z. č. 112 /2018 Z. z. od 1.1.2019)
 • Čo sú to servisné poukážky (druh cenín)?,
 • Kto ich vydáva, v akej nominálnej hodnote, kto komu ich môže predávať?
 • Kto a čo môže servisnými poukážkami uhrádzať?

 

Lektor                  Ing. Miluška HORVÁTHOVÁ

Seminár

Forma štúdia:

Denné štúdium

Seminár začína:

5.2.2019
8:30 hod.

Časový rozsah seminára:

Seminár prebieha:

V.A.J.A.K. s.r.o.,
Námestie SNP 9
Trenčín

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

48,00