Pracovné cesty vo firmách a ich správne, prehľadné a zrozumiteľné vyúčtovanie. Stravné v roku 2020.

Akreditovaný kurz

Pracovné cesty vo firmách a ich správne, prehľadné a zrozumiteľné vyúčtovanie. Stravné v roku 2020.

48,00 

Popis kurzu

 

Program             

 

  1. Legislatíva upravujúca poskytovanie cestovných náhrad v roku 2020 , prehľad právnych predpisov

–   Vysielanie zamestnancov na pracovné cesty a ich zákonné nároky.

–  Zamestnanec na pracovnej ceste a cestovný príkaz ( kedy je zamestnanec na pracovnej ceste?)

 

2.Spôsob a forma vyslania na pracovnú cestu – náležitosti cestovných príkazov, interné predpisy a vlastná vnútorná politika firmy. „Vzor cestovného príkazu so správou z pracovnej cesty“

 

  1. Posudzovanie času na pracovnej ceste vo väzbe na poskytovanie cestovných náhrad a odmeňovanie zamestnancov

– čas strávený na pracovnej ceste v rámci pracovnej doby a po pracovnej dobe.

– posudzovanie pracovnej cesty aj v súčinnosti so Zákonníkom práce ( Náhrada za stratu času, náhradné voľno s náhradou mzdy)

– evidencia pracovného času a výkonu práce počas pracovnej cesty

– neskoré návraty zo služobných ciest, snímka pracovného dňa

 

  1. Pravidelné pracovisko zamestnanca.(vzor dohody o mieste pravidelného pracoviska)

povinnosť vykonať pracovné cesty a dodržanie podmienok PC zo strany zamestnanca

 

  1. Nárokové a nenárokové cestovné náhrady. Praktické príklady z praxe, ubytovanie, stravovanie, vedľajšie výdavky, posudzovanie nárokov, doplatkové režimy, Zákon o finančnej kontrole, Zákon o slobodnom prístupe k informáciám,

 

  1. Kedy a komu sa poskytujú cestovné náhrady…..(zamestnanci, dohodári, konatelia, spoločníci, ostatné osoby….)

 

  1. Používanie súkromných, služobných motorových vozidiel na pracovných cestách – dohoda o používaní MV, podklady potrebné pre správny výpočet náhrady …. posúdenie výdavkov spojených s používaním MV. (prílohy: vzor vyúčtovania MV na tuzemskej, zahraničnej PC), použitie MV na žiadosť zamestnávateľa, na žiadosť zamestnanca, záznam o jazde. Havarijné poistenie pri pracovnej ceste. Zbierka oznámení a inštrukcií o vedení automobilovej techniky v príslušnom rezorte….

 

8 . Praktické informácie – cestovné náhrady – stravné v zahraničí, stravné pri tuzemskej pracovnej ceste. Cestovné náhrady výpočet, krátenie stravného. Opatrenie MPSVaR o výške stravného, Opatrenie MF SR  o výške základných sadzieb stravného pri zahraničných pracovných cestách

 

  1. Vyúčtovanie tuzemskej a zahraničnej PC.

cestovný príkaz, správa z pracovnej cesty, preukázateľnosť  a doloženie dokladov z pracovnej cesty.

– deň uskutočnenia účtovného prípadu pri vyúčtovaní pracovnej cesty.  Prepočet cudzej meny na menu Euro, používanie kurzov NBS, zmenárenské kurzy… praktické otázky a diskusia účastníkov seminára

 

  1. Praktické príklady (krátenie stravného, príklady na výpočet krátenia stravného):

–  § 5 stravné TPC, príklady

–  § 5 stravné TPC, krátenie

– § 13 stravné ZPC, príklady

– § 13 stravné ZPC, krátenie

PAUŠALIZÁCIA cestovných náhrad, vzor výpočtu paušálu, zdôvodnenia a kalkulácie.….

– vzor dohody o mieste pravidelného pracoviska, vyslanie v rámci mesta, mimoriadny výkon práce

– vzor výpočtu mesačného paušálu za vysledované obdobie

 

 

  1. Vzory v elektronickej podobe:

Cestové príkazy , Vnútorný predpisu o CN,  Náhrada za použitie CMV na tuzemskej, zahraničnej PC, Použitie vlastného motorového vozidla na žiadosť zamestnanca, na žiadosť zamestnávateľa, Náhrada cestovných výdavkov za cesty s mimoriadnym výkonom práce mimo rozsah pracovných zmien, Dohoda o mieste pravidelného pracoviska..

 

(K semináru účastníci obdržia aj pracovný materiál, vzory v elektronickej podobe budú zaslané účastníkom na ich emaily)

 

Lektor                  Ing.Miriam Matisová, BENEFIT CONSULT, s.r.o. Nitra, odborník v odvetví: Učtovníctvo a daňovníctvo

v súdnom inžinierstve

Seminár

Forma štúdia:

Denné štúdium

Seminár začína:

21.2.2020
9:00 hod.

Časový rozsah seminára:

6 vyuč. hodín

Seminár prebieha:

V.A.J.A.K. s.r.o.,
Námestie SNP 9
Trenčín

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

48,00