Pracovné cesty vo firmách a ich správne, preukázateľné a zrozumiteľné vyúčtovanie. Stravné od 1.6.2021.

Pracovné cesty vo firmách a ich správne, preukázateľné a zrozumiteľné vyúčtovanie. Stravné od 1.6.2021.

48,00 

Popis kurzu

 

Program         

 

 1. Legislatíva upravujúca poskytovanie cestovných náhrad v roku 2021 , prehľad právnych predpisov
 • Vysielanie zamestnancov na pracovné cesty a ich zákonné nároky.
 • Zamestnanec na pracovnej ceste a cestovný príkaz (kedy je zamestnanec na pracovnej ceste?)

 

 1. spôsob a forma vyslania na pracovnú cestu – náležitosti cestovných príkazov, interné predpisy a vlastná vnútorná politika firmy. Vzor cestovného príkazu so správou z pracovnej cesty.

 

 1. Posudzovanie času na pracovnej ceste vo väzbe na poskytovanie cestovných náhrad a odmeňovanie zamestnancov
 • čas strávený na pracovnej ceste v rámci pracovnej doby a po pracovnej dobe.
 • posudzovanie pracovnej cesty aj v súčinnosti so Zákonníkom práce (náhrada za stratu času, náhradné voľno s náhradou mzdy)
 • evidencia pracovného času a výkonu práce počas pracovnej cesty
 • neskoré návraty zo služobných ciest, snímka pracovného dňa

 

 1. Pravidelné pracovisko (vzor dohody o mieste pravidelného pracoviska)
 • povinnosť vykonať pracovné cesty a dodržanie podmienok PC zo strany zamestnanca

 

 1. Nárokové a nenárokové cestovné náhrady. Praktické príklady z praxe, ubytovanie, stravovanie, vedľajšie výdavky, posudzovanie nárokov, doplatkové režimy, Zákon o finančnej kontrole, Zákon o slobodnom prístupe k informáciám, …

 

 1. Kedy a komu sa poskytujú cestovné náhrady…..(zamestnanci, dohodári, konatelia, spoločníci, ostatné osoby, …)

 

 1. Používanie súkromných, služobných motorových vozidiel na pracovných cestách – dohoda o používaní MV, podklady potrebné pre správny výpočet náhrady …. posúdenie výdavkov spojených s používaním MV. (prílohy: vzor vyúčtovania MV na tuzemskej, zahraničnej PC), použitie MV na žiadosť zamestnávateľa, na žiadosť zamestnanca, záznam o jazde. Havarijné poistenie pri pracovnej ceste. Zbierka oznámení a inštrukcií o vedení automobilovej techniky v príslušnom rezorte, …

 

 1. Praktické informácie – cestovné náhrady – stravné v zahraničí, stravné pri tuzemskej pracovnej ceste. Cestovné náhrady výpočet, krátenie stravného. Opatrenie MPSVaR o výške stravného, Opatrenie MF SR o výške základných sadzieb stravného pri zahraničných pracovných cestách

 

 1. Vyúčtovanie tuzemskej a zahraničnej PC
 • cestovný príkaz, správa z pracovnej cesty, preukázateľnosť a doloženie dokladov z pracovnej cesty
 • deň uskutočnenia účtovného prípadu pri vyúčtovaní pracovnej cesty. Prepočet cudzej meny na menu Euro, používanie kurzov NBS, zmenárenské kurzy… praktické otázky a diskusia účastníkov seminára

 

 1. Praktické príklady (krátenie stravného, príklady na výpočet krátenia stravného)
 • 5 stravné TPC, príklady
 • 5 stravné TPC, krátenie
 • 13 stravné ZPC, príklady
 • 13 stravné ZPC, krátenie
 • PAUŠALIZÁCIA cestovných náhrad, vzor výpočtu paušálu, zdôvodnenia a kalkulácie
 • vzor dohody o mieste pravidelného pracoviska, vyslanie v rámci mesta, mimoriadny výkon práce
 • vzor výpočtu mesačného paušálu za vysledované obdobie

 

 1. Vzory v elektronickej podobe
 • Cestové príkazy , Vnútorný predpisu o CN, Náhrada za použitie CMV na tuzemskej, zahraničnej PC, Použitie vlastného motorového vozidla na žiadosť zamestnanca, na žiadosť zamestnávateľa, Náhrada cestovných výdavkov za cesty s mimoriadnym výkonom práce mimo rozsah pracovných zmien, Dohoda o mieste pravidelného pracoviska..

 

K semináru účastníci obdržia aj pracovný materiál.

 

Lektor                  Ing. Miriam MATISOVÁ, BENEFIT CONSULT, s.r.o., Nitra, odborník v odvetví: Učtovníctvo

                               a daňovníctvo v súdnom inžinierstve

Seminár

Forma štúdia:

Denné štúdium

Seminár začína:

20.10.2021
9:00 hod.

Časový rozsah seminára:

6 hod.

Seminár prebieha:

V.A.J.A.K. s.r.o.,
Námestie SNP 9
Trenčín

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

48,00