Používanie súkromných a služobných motorových vozidiel, zmeny stravného od 1.5.2022

Používanie súkromných a služobných motorových vozidiel, zmeny stravného od 1.5.2022

60,00 

Popis kurzu

Program              

 

 1. Legislatíva upravujúca poskytovanie cestovných náhrad, zmena stravného od 01.05. 2022, prehľad právnych predpisov
 • stravné od 01.05. 2022, správne posúdenie nárokovej zložky zamestnanca z pracovnej cesty, podanie vysvetlenia, správy z pracovnej cesty, informačné obežníky pre zamestnancov, ktorí sú vysielaní na pracovné cesty
 • vysielanie zamestnancov na pracovné cesty, práva a povinnosti ako zamestnávateľa, tak aj zamestnanca
 • zvýšenie sumy príspevku na stravovanie v roku 2022, úprava stravovania štátnych zamestnancov, Policajného Zboru a Hasičského zboru
 • zamestnanec na pracovnej ceste a cestovný príkaz (kedy je zamestnanec na pracovnej ceste?)
 • zmena výšky základnej náhrady za opotrebenie motorového vozidla zamestnanca od 01.05.2022, testovanie základných atribútov súkromného motorového vozidla zamestnanca ešte pre jeho schválením

 

 1. Spôsob a forma vyslania na pracovnú cestu – náležitosti cestovných príkazov, interné predpisy a vlastná vnútorná politika firmy. „Vzor cestovného príkazu so správou z pracovnej cesty“

 

 1. Posudzovanie času na pracovnej ceste vo väzbe na poskytovanie cestovných náhrad a odmeňovanie zamestnancov
 • čas strávený na pracovnej ceste v rámci pracovnej doby a po pracovnej době
 • posudzovanie pracovnej cesty aj v súčinnosti so Zákonníkom práce (náhrada za stratu času, náhradné voľno s náhradou mzdy)
 • evidencia pracovného času a výkonu práce počas pracovnej cesty
 • neskoré návraty zo služobných ciest, snímka pracovného dňa

 

 1. Pravidelné pracovisko zamestnanca (vzor dohody o mieste pravidelného pracoviska)
 • povinnosť vykonať pracovné cesty a dodržanie podmienok PC zo strany zamestnanca

 

 1. Nárokové a nenárokové cestovné náhrady. Praktické príklady z praxe, ubytovanie, stravovanie, vedľajšie výdavky, posudzovanie nárokov, doplatkové režimy, Zákon o finančnej kontrole, Zákon o slobodnom prístupe k informáciám…legislatíva Zákonníka práce pri posudzovaní neskorých návratov z pracovných ciest

 

 1. Kedy a komu sa poskytujú cestovné náhrady…..(zamestnanci, dohodári, konatelia, spoločníci, ostatné osoby)

 

 1. Autoprevádzka a používanie služobných či súkromných motorových vozidiel na úradoch, či firmách. Interné predpisy pre vodičov, referentov autoparku ako aj zamestnancov, ktorí sú vyslaní na PC. Dohoda o používaní MV, podklady potrebné pre správny výpočet náhrady …. posúdenie výdavkov spojených s používaním MV. (prílohy: vzor vyúčtovania MV na tuzemskej, zahraničnej PC), použitie MV na žiadosť zamestnávateľa, na žiadosť zamestnanca, záznam o jazde. Havarijné poistenie pri pracovnej ceste. Zbierka oznámení a inštrukcií o vedení automobilovej techniky v príslušnom rezorte.

 

 1. Praktické informácie – cestovné náhrady – stravné v zahraničí, stravné pri tuzemskej pracovnej ceste. Cestovné náhrady výpočet, krátenie stravného. Opatrenie MPSVaR o výške stravného, Opatrenie MF SR o výške základných sadzieb stravného pri zahraničných pracovných cestách

  

 1. Vyúčtovanie tuzemskej a zahraničnej PC.
 • cestovný príkaz, správa z pracovnej cesty, preukázateľnosť a doloženie dokladov z pracovnej cesty
 • deň uskutočnenia účtovného prípadu pri vyúčtovaní pracovnej cesty. Prepočet cudzej meny na menu Euro, používanie kurzov NBS, zmenárenské kurzy… praktické otázky a diskusia účastníkov seminára

 

 1. Praktické príklady (krátenie stravného, príklady na výpočet krátenia stravného):
 • 5 stravné TPC, príklady
 • 5 stravné TPC, krátenie
 • 13 stravné ZPC, príklady
 • 13 stravné ZPC, krátenie
 • PAUŠALIZÁCIA cestovných náhrad, vzor výpočtu paušálu, zdôvodnenia a kalkulácie
 • vzor dohody o mieste pravidelného pracoviska, vyslanie v rámci mesta, mimoriadny výkon práce
 • vzor výpočtu mesačného paušálu za vysledované obdobie

 

 1. Vzory v elektronickej podobe – cestové príkazy , Vnútorný predpisu o CN, Náhrada za použitie CMV na tuzemskej, zahraničnej PC, Použitie vlastného motorového vozidla na žiadosť zamestnanca, na žiadosť zamestnávateľa, Náhrada cestovných výdavkov za cesty s mimoriadnym výkonom práce mimo rozsah pracovných zmien, Dohoda o mieste pravidelného pracoviska..

 

(K semináru účastníci obdržia aj pracovný materiál, vzory v elektronickej podobe budú zaslané účastníkom na ich emaily)

 

Lektor                  Ing.Miriam Matisová, BENEFIT CONSULT, s.r.o. Nitra, odborník v odvetví: Učtovníctvo a daňovníctvo v súdnom inžinierstve

Seminár

Forma štúdia:

Denné štúdium

Seminár začína:

11.11.2022
9:00 hod.

Časový rozsah seminára:

8 vyuč. hodín

Seminár prebieha:

V.A.J.A.K., s.r.o.
Námestie SNP 9
911 01 Trenčín

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

60,00