Odborná príprava / Aktualizačná odborná príprava na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami

Odborná príprava / Aktualizačná odborná príprava na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami

60,00 

Toxicke latky – 24.4.2020

Školenie je určené osobám, ktoré majú záujem získať odbornú spôsobilosť pre prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami od RÚVZ alebo osoby na aktualizačné školenie zamestnancov.

Popis kurzu

Na uvedené školenie bola spoločnosti V.A.J.A.K., s.r.o. udelená akreditácia MŠVVaŠ SR. Školenie k získaniu osvedčenia o odbornej príprave organizuje V.A.J.A.K., s.r.o. v lektorskej spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Trenčíne.

 

Cieľová skupina

Osoby, ktoré majú záujem získať odbornú spôsobilosť pre prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami od RÚVZ alebo osoby na aktualizačné školenie zamestnancov.

 

Požadované vstupné vzdelanie    

minimálne stredoškolské vzdelanie

 

Program             

  1. Aktuálne zmeny v oblasti právnych predpisov súvisiacich s problematikou uvádzania chemických látok a zmesí na trh, najmä z hľadiska ich vplyvov na život a zdravie ľudí a životné prostredie.
  2. Aktuálne zmeny a doplnky v oblasti právnych predpisov súvisiacich s výkonom práce s chemickými faktormi, osobitne práce s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami.
  3. Aktuálne zmeny v oblasti toxikológie.
  4. Zdravotný dohľad na pracovisku.
  5. Zásady prvej pomoci pri intoxikácii veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami – uplatnenie v praxi.

Účastníkom bude vystavené osvedčenie o absolvovaní, ktoré je podkladom pre platnosť osvedčenia na prácu s toxickými látkami, ktoré vydáva príslušný RÚVZ.

 

UPOZORNENIE PRE ÚČASTNÍKOV O ODBORNÚ PRÍPRAVU: podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa zavádzajú nasledovné správne poplatky – 30,- € za vykonanie skúšky pred komisiou na preskúšanie o odbornej spôsobilosti, 20,- € za vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti. Poplatky sa týkajú iba tých účastníkov, ktorí potrebujú osvedčenie od RÚVZ.

Seminár

Forma štúdia:

Denné štúdium

Seminár začína:

24.4.2020
9:00 hod.

Časový rozsah seminára:

10 hodín

Seminár prebieha:

V.A.J.A.K. s.r.o.,
Námestie SNP 9
Trenčín

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

60,00