Konzultačné fórum k novelám Zákonníka práce

Akreditovaný kurz

Konzultačné fórum k novelám Zákonníka práce

48,00 

Popis kurzu

Konzultačné fórum k problematike príspevkov na rekreáciu a regeneráciu zamestnancov a ich rodinných príslušníkov – čo priniesla prax a nový príspevok od 1.1.2020, príklady, výpočty, lehoty a spôsoby riešenia problémov, ktoré prax priniesla zamestnávateľom, daňové a odvodové povinnosti, prelom rokov 2019/2020, nový príspevok od 1.1.2020 – príspevok na športovú činnosť dieťaťa. Novela Zákonníka práce zákonom  č. 347/2018 Z. z. a zákonom 319 /2019 Z. z., ktorými sa zákon dopĺňa ZP o § 152a a  § 152b. Uvedené ustanovenia upravujú poskytovanie príspevku na rekreáciu od 1.1.2019 a príspevok na športovú činnosť dieťaťa od 1.1.2020.

Poskytovanie týchto príspevkov vyvolalo v praxi nemálo nejasnosti v najmä s uznávaním dokladov preukazujúcich oprávnené výdavky na rekreáciu zamestnancov. Konzultačné fórum prináša  skúsenosti a riešenia k mnohým otázkam, ktoré sa vyskytli v praxi, avšak Zákonník práce na nich nedáva jednoznačnú odpoveď. Účastníci budú môcť  podeliť sa so svojimi skúsenosťami, avšak aj skonzultovať správnosť ich postupov pri poskytovaní príspevkov na rekreáciu v roku 2019 a pripraviť sa na podmienky poskytovania nového príspevku ( na športovú činnosť dieťaťa ) od 1.1.2020.

 

Program:

 • Poskytovanie príspevkov na rekreáciu
 • Povinnosti zamestnávateľa pri poskytovaní príspevku na rekreáciu zamestnancov (ktorý zamestnávateľ má povinnosť – možnosť poskytnúť príspevok na rekreáciu, za akých podmienok, v akej forme); Výška príspevku na rekreáciu zamestnanca; Podmienky pre vznik nároku na príspevok (čo musí splniť zamestnanec); Finančné nástroje, ktorými sa podporuje tuzemský cestovný ruch vrátane rekreácie (rekreačný poukaz, cykloturistika a ich využitie na rekreáciu …); V akej forme možno príspevok na rekreáciu poskytnúť (výhody, nevýhody jednotlivých foriem); Príspevok na rekreáciu vo forme rekreačného poukazu (rekreačný poukaz ako platobný prostriedok, čo robiť, ak rekreačný poukaz ubytovacie zariadenie neakceptuje); Čo možno rekreačným poukazom uhradiť (kedy, komu, aké výdavky, postup pri jeho vydaní)
 • Poskytnutie príspevku formou úhrady oprávnených výdavkov; Čo sa považuje za oprávnené výdavky a ako sa preukazujú; Čo rozumieme pod pojmom pobytový balík, prenocovanie, viacdenné aktivity, zotavovacie podujatie, rekreácie školopovinných detí počas prázdnin
 • Čo sú služby cestovného ruchu v zmysle zákona o podpore cestovného ruchu; Podmienky financovania rekreácie rodinných príslušníkov zamestnanca (na akých rodinných príslušníkov sa zákon vzťahuje);
 • Aké náležitostí musia mať doklady, ktorými sa oprávnené výdavky za rekreáciu a ako sa preukazujú; Akceptácia poskytovateľov služieb cestovného ruchu a druh služby na účely poskytnutia príspevku na rekreáciu; Lehota na preukázanie výdavkov na rekreáciu dieťaťa, splatnosť preukázaných oprávnených výdavkov
 • Rekreácie uskutočnené na sklonku roka, resp. na rozhraní dvoch kalendárnych rokov, preukázanie oprávnených výdavkov a ich zúčtovanie    v novom roku a jeho vplyv na ročné zúčtovanie dane z príjmov resp. potvrdenie o zdaniteľnej mzde či  daňové priznanie zamestnávateľa (príklady, varianty)

 

 • Príspevok na športovú činnosť dieťaťa
 • Rozdiely medzi príspevkom na rekreáciu a príspevkom na športovú činnosť dieťaťa
 • Podmienky poskytovania príspevku na športovú činnosť dieťaťa
 • Oprávnené výdavky, náležitosti účtovných dokladov, lehota preukazovania výdavkov, splatnosť oprávnených výdavkov
 • Podmienky oslobodenia poskytnutých príspevkov na rekreáciu zamestnancov a ich rodinných príslušníkov a športovú činnosť dieťaťa
 • Uznanie poskytnutých príspevkov na rekreáciu a športovú činnosť dieťaťa za daňový výdavok zamestnávateľa a SZČO

 

 • Príspevky na rekreáciu poskytované fakultatívne a zdroje ich financovania
 • Nepovinné poskytovanie príspevkov na rekreáciu zamestnancov
 • Príspevky na rekreáciu zamestnancom, ktorí nespĺňajú podmienky
 • Príspevky na rekreáciu poskytované nad rozsah Zákonníka práce
 • Príspevky na rekreáciu poskytované zo sociálneho fondu, na ktoré sa nevzťahuje Zákonníka práce

 

 • Zdaňovanie príspevkov na rekreáciu
 • Príspevky na rekreáciu  a športovú činnosť  dieťaťa poskytované  v zmysle § 152a  a § 152b  ZP
 • Príspevky na rekreáciu a športovú činnosť dieťaťa poskytované zo SF nad rozsah ZP
 • Príspevky na rekreáciu a športovú činnosť poskytované zamestnávateľom dobrovoľne
 • Príspevky na rekreáciu zamestnancov poskytované zo SF podľa § 7 ods.1 písm. d) ( rozdiely oproti § 7 ods. 1 písm. e) –novela)
 • Poskytovanie príspevkov na rekreáciu a ich odvodové zaťaženie (ZP, SP)
 • Príspevky na rekreáciu a športovú činnosť dieťaťa poskytnuté podľa podmienok ustanovených Zákonníkom práce
 • Príspevky na rekreáciu zamestnancov a ich rodinných príslušníkov a na športovú činnosť dieťaťa poskytované zo SF podľa § 7 ods.1 nad rozsah ZP

 

 • Ďalšie novely Zákonníka práce  prijaté v r. 2019 s účinnosťou od 1.1.2020 a 1.7.2020

 

Lektor                  Ing. Miluška HORVÁTHOVÁ

Seminár

Forma štúdia:

Denné štúdium

Seminár začína:

7.2.2020
8:30 hod.

Časový rozsah seminára:

6 vyuč. hodín

Seminár prebieha:

V.A.J.A.K. s.r.o.,
Námestie SNP 9
Trenčín

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

48,00