Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov (vlastného imania) v roku 2018

Akreditovaný kurz

Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov (vlastného imania) v roku 2018

48,00 

Inventarizacia majetku, zavazkov – 13.11.2018

Legislatívna úprava inventarizácie

 • vybrané ustanovenia zo zákona o účtovníctve
 • vybrané ustanovenia z postupov o účtovníctve
 • obsah vnútroorganizačného predpisu k inventarizácii + nadväzujúce IP

Popis kurzu

Program         

 1. Legislatívna úprava inventarizácie
 • vybrané ustanovenia zo zákona o účtovníctve
 • vybrané ustanovenia z postupov o účtovníctve
 • obsah vnútroorganizačného predpisu k inventarizácii + nadväzujúce IP
 1. Príprava inventarizácie majetku a záväzkov
 • príprava podkladov k inventarizácii (kto, aké podklady má pripraviť)
 • ustanovenie osoby zodpovednej za inventarizáciu
 • menovanie DIK, ÚIK
 1. Realizácia inventarizácie
 • spôsoby vykonávania inventúr (fyzická, dokladová, kombinovaná – kedy, aká)
 • inventarizácia jednotlivých druhov majetku, záväzkov, VI)
 • zhodnotenie výsledkov inventarizácie po účtovnej, vecnej stránke- hospodárenie, nakladanie s majetkom, zodpovednosť za jeho ochranu, zistenie technického stavu majetku, intenzity využiteľnosti, (prebytočný majetok, pasportizácia nehnuteľného majetku v zmysle MP
 • inventarizácia účtov viažucich sa k majetku (dokladová, kombinovaná)
 • zistenie inventarizačných rozdielov, návrh ich riešenia
 • vyhotovenie inventúrnych súpisov a vyhotovenie zápisu (náležitosti, postup)
 1. Usporiadanie inventarizačných rozdielov
 • určenie miery zodpovednosti (príčiny, osobná a všeobecná zodpovednosť osôb)
 • vymáhanie inventarizačných rozdielov (spôsoby, možnosti)
 • zaúčtovanie vzniknutých inventarizačných rozdielov a rozhodnutia o ich usporiadaní
 1. Prechodné a trvalé zníženie hodnoty majetku- zásada opatrnosti
 • povinnosť tvorby opravných položiek k majetku (najmä pri PO, zásobách, DM)
 • inventarizácia vytvorených opravných položiek
 • tvorba OP, rozpúšťanie neopodstatnených opravných položiek
 1. Povinnosť prehodnotenia plánu odpisov v zmysle postupov účtovania
 • opravy, prepočty účtovných odpisov v predchádzajúcich rokoch a bežnom období
 • zmeny v metodike odpisovania a sadzbách (uplatnenie osobitných predpisov, pokynov)
 • vplyv plánu odpisov podľa zákona o dani z príjmov na úžitkovú hodnotu majetku
 1. diskusia

 

Lektor                  Ing. Miluška HORVÁTHOVÁ

Seminár

Forma štúdia:

Denné štúdium

Seminár začína:

13.11.2018
8:30 hod.

Časový rozsah seminára:

Seminár prebieha:

V.A.J.A.K. s.r.o.,
Námestie SNP 9
Trenčín

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

48,00