Daň z pridanej hodnoty v praxi – zmeny od 1.1.2019

Akreditovaný kurz
21.5.2019

Daň z pridanej hodnoty v praxi – zmeny od 1.1.2019

48,00 

Popis kurzu

Tak ako po iné roky, aj v roku 2018 Národná rada Slovenskej republiky schválila zmeny zákona o dani z pridanej hodnoty, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom 1.1.2019.   V rámci pripraveného seminára si vysvetlíme všetky dôležité zmeny zákona, ich dopad na prax a zároveň si objasníme aj súvisiace postupy. Tiež si pripomenieme zmeny v zákone o používaní el. reg. pokladníc č. 289/2008 Z.z., najmä používanie e-pokladníc od 1.4.2019 a 1.7.2019.

 

Program             

 

 1. Zákon č. 369/2018 Z.z. – novelizácia zákona o DPH
 • zrušenie zábezpeky,
 • nová definícia obratu
 • zmeny v oblasti finančného leasingu
 • dodanie tovaru a služby pri použití poukazu
 • zmeny v uplatňovaní oslobodenia od dane pri dodaní a prenájme nehnuteľností určených na bývanie
 • obmedzenie prenosu daňovej povinnosti pri dodávkach obilovín a výrobkov zo železa a ocele
 1. Zmena účelu použitia investičného majetku – určenie prípadov spadajúcich pod tento pojem a uplatnenie príslušných pravidiel v praxi najmä po zmenách od r. 2019
 2. Osoby povinné platiť daň, prenos daňovej povinnosti (§ 69) v kontexte zmien od r. 2019
 3. Používanie e-registračných pokladníc v roku 2019 – systém e-kasa (VRP, ORP)
 4. Diskusia – odpovede na otázky účastníkov seminára.

 

Účastníci seminára dostanú písomný materiál k preberanej problematike.

 

 

Lektor                  JUDr. Oľga GROSZOVÁ, daňový poradca, člen SKDP

Seminár

Forma štúdia:

Denné štúdium

Seminár začína:

21.5.2019
9:00 hod.

Časový rozsah seminára:

6 hodín

Seminár prebieha:

V.A.J.A.K. s.r.o.
Námestie SNP 9
Trenčín

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

48,00