Daň z pridanej hodnoty v roku 2019 a 2020

Akreditovaný kurz

Daň z pridanej hodnoty v roku 2019 a 2020

48,00 

Popis kurzu

Aj v roku 2019 Národná rada Slovenskej republiky má na programe jesenného zasadnutia zmeny zákona o dani z pridanej hodnoty č.222/2004 Z.z., ktoré nadobudnú účinnosť dňom 1.1.2020. V rámci pripraveného seminára si vysvetlíme všetky  dôležité zmeny zákona, ich dopad na prax a zároveň si objasníme aj súvisiace postupy.

Novelizácia k 1.1.2019, ktorá bola schvaľovaná pred rokom, priniesla významné zmeny pri prenájme a predaji nehnuteľností  (§ 38), najmä v tom smere, že obmedzila možnosť voľby zdanenia predaja nehnuteľností a rozšírila  povinnosť oslobodenia od dane. S tým súvisí následná povinnosť vrátenia časti odpočtu dane realizovaného pri nadobudnutí danej nehnuteľnosti (§ 54 ). Ustanovenie § 38 a 54 patrí v zákone o DPH k tým náročnejším, preto sa na seminári budeme venovať tejto problematike podrobne.

 

 

Program             

 

Rok 2020

 1. Novelizácia zákona o dani z pridanej hodnoty – zmeny účinné od 1.1.2020, vplyv zmien v texte zákona na prax platiteľov dane
 2. nové tlačivo daňového priznania k dani z pridanej hodnoty – upozornenie na zmeny v jednotlivých riadkoch – nové tlačivo sa použije po prvýkrát za január 2020
 3. nové tlačivo súhrnného výkazu, ktoré sa použije po prvýkrát za mesiace alebo štvrťroky r. 2020

 

Rok 2019

 1. § 38 predaj nehnuteľností – posúdenie daňového režimu DPH  pri predaji nehnuteľností
 • povinne oslobodené plnenie
 • povinne zdaňované plnenie
 • možnosť voľby
 • prenos daňovej povinnosti na kupujúceho vrátene pomernej časti odpočtu dane (§ 54)
 1. § 38 nájom nehnuteľností – posúdenie daňového režimu pri nájme nehnuteľností
 • povinne zdaňované plnenie
 • povinne oslobodené plnenie
 • možnosť voľby
 1. § 69 ods.2 a 3 osoby povinné platiť daň správcovi dane pri nákupe tovaru a služieb od zahraničných osôb, určenie miesta dodania – § 13,14,15,16
 2. diskusia – odpovede na otázky účastníkov seminára

 

Účastníci seminára dostanú písomný materiál k problematike, ktorá je predmetom seminára

 

Lektor                  JUDr. Oľga GROSZOVÁ, daňový poradca, člen SKDP

Seminár

Forma štúdia:

Denné štúdium

Seminár začína:

27.11.2019
9:00 hod.

Časový rozsah seminára:

6 vyuč. hodín

Seminár prebieha:

V.A.J.A.K. s.r.o.,
Námestie SNP 9
Trenčín

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

48,00