Wellness pracovník – masérske služby

Akreditovaný kurz

Wellness pracovník – masérske služby

490,00 

Wellness pracovník – masérske služby – pozvánka

Na kurz “Wellness pracovník – masérske služby” bola udelená akreditácia akreditačnou komisiou Ministerstva školstva SR. Absolventi kurzu obdržia certifikát s celoštátnou platnosťou. Kurz je určený záujemcom, ktorí chcú nájsť uplatnenie v danom odbore.

Popis kurzu

Na uvedený vzdelávací program bola udelená akreditácia akreditačnou komisiou Ministerstva školstva, VVaŠ SR. Vzdelávací program je určený záujemcom so stredoškolským vzdelaním, ktorí chcú získať odborné vedomosti a zručnosti pre výkon činnosti wellness pracovníka – masérske služby. Absolvent kurzu  môže nájsť uplatnenie vo wellness zariadeniach a hoteloch doma alebo v zahraničí. Po overení odbornej spôsobilosti si môže založiť živnosť. Aktuálne platné podmienky pre otvorenie živnosti v tomto odbore je potrebné si preveriť na Živnostenskom úrade a Živnostenskej komore. Podmienkou pre nástup do kurzu je potvrdenie o absolvovaní lekárskeho vyšetrenia pre výkon činnosti v masérskych službách. So sebou si prineste – na teoretickú časť písacie potreby, na praktickú časť prezúvky, uterák, veľkú osušku príp. plachtu, oblečenie, v ktorom budete masírovať (ideálne biele, ale môže byť aj inej farby).

 

Cieľ vzdelávacieho programu:

Absolvent vzdelávacieho programu pozná zásady hygieny, epidemiológie a BOZP v masérskych službách a wellness zariadeniach, má vedomosti z anatómie a fyziológie človeka. Ovláda anatomické názvoslovie, pozná kostrovú a svalovú sústavu človeka. Pozná zásady správneho saunovania a spôsoby odpočinku po saunovaní. Má prehľad v moderných trendoch pri saunových ceremoniáloch. Ovláda základné masážne postupy pri masáži dolných končatín, horných končatín, chrbta, brucha, hrudníka, šije, hlavy. Pozná jednotlivé techniky masáží (trenie, hnetenie, vytieranie, roztieranie, tepanie, chvenie, vytriasanie, pasívne pohyby) a vie ich vhodne kombinovať pri masáži jednotlivých častí tela.

 

Metódy výučby:

Výklad problematiky spojený s praktickým výcvikom. Dôraz sa kladie na získanie praktických návykov a zručností, na osvojenie metód, rôznych postupov, techník vykonávania činností manuálnej masáže klasickej, saunových rituálov, upevňovanie, utvrdzovanie nadobudnutých zručností a návykov – inštruktáže, praktické úlohy, tréningy.

 

Spôsob ukončenia kurzu:

Písomný test a praktická skúška. Absolvent vzdelávacieho programu akreditovaného MŠVVaŠ SR získa osvedčenie s celoštátnou platnosťou pre výkon činnosti wellness pracovníka – masérske služby.

 

Učebný plán:

Zásady hygieny a BOZP v masérskych službách, prevádzka wellness zariadenia, sauny, základy komunikácie a administratívne úkony v masérskych službách, funkčná anatómia a fyziológia človeka, druhy manuálnej masáže, techniky masáží, saunovanie, saunové rituály, …

Rozsah kurzu:                  320 hodín

Účastnícky poplatok:    490,- EUR

(5% zľava pre študentov, matky na materskej dovolenke, občanov ZPS, nezamestnaných UoZ)

Po absolvovaní kurzu sa môžete zamestnať v hoteloch, wellness zariadeniach u nás aj v zahraničí, alebo si po overení odbornej spôsobilosti môžete založiť vlastnú živnosť. Na prevádzkovanie viazanej živnosti je potrebná odborná spôsobilosť a túto je možné overiť len ak je žiadateľ absolventom tohto akreditovaného kurzu ,,Wellness pracovník – masérske služby”.  Podľa živnostenského zákona musí odbornosť overiť inštitúcia s oprávnením – skúška je spoplatnená osobitne overovacou inštitúciou. Po úspešnom absolvovaní získa absolvent osvedčenie o úplnej kvalifikácii. Na jeho základe môže požiadať o vydanie živnostenského oprávnenia.

Zoznam oprávnených inštitúcií na overenie odbornej spôsobilosti nájdete tu.

 

Akreditovaný kurz

Forma štúdia:

Bude upresnená pri otvorení kurzu

Kurz otvárame:

18.1.2022
15:30 hod.

Časový rozsah kurzu:

320 vyuč. hodín

Kurz prebieha:

Akadémia Komenského
Námestie SNP 9
Trenčín

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

490,00