Wellness pracovník – masérske služby

Akreditovaný kurz

Wellness pracovník – masérske služby

790,00 

Wellness pracovník – masérske služby – pozvánka

Na kurz “Wellness pracovník – masérske služby” bola udelená akreditácia akreditačnou komisiou Ministerstva školstva SR. Absolventi kurzu obdržia certifikát s celoštátnou platnosťou. Kurz je určený záujemcom, ktorí chcú nájsť uplatnenie v danom odbore.

Popis kurzu

Na uvedený vzdelávací program bola udelená akreditácia akreditačnou komisiou Ministerstva školstva, VVaŠ SR. Vzdelávací program je určený záujemcom so stredoškolským vzdelaním, ktorí chcú získať odborné vedomosti a zručnosti pre výkon činnosti wellness pracovníka – masérske služby. Absolvent kurzu  môže nájsť uplatnenie vo wellness zariadeniach a hoteloch doma alebo v zahraničí. Po overení odbornej spôsobilosti si môže založiť živnosť. Overenie odbornej spôsobilosti (skúšky) vykonáva Slovenská komora wellness pracovníkov a masérskych služieb, ktorej členom je aj V.A.J.A.K. s.r.o.  O možnostiach vykonania tejto skúšky Vás budeme informovať v priebehu kurzu. Aktuálne platné podmienky pre otvorenie živnosti v tomto odbore je potrebné si preveriť na Živnostenskom úrade. Podmienkou pre nástup do kurzu je potvrdenie o absolvovaní lekárskeho vyšetrenia pre výkon činnosti v masérskych službách. So sebou si prineste – na teoretickú časť písacie potreby, na praktickú časť prezúvky, uterák, veľkú osušku príp. plachtu, oblečenie, v ktorom budete masírovať (ideálne biele, ale môže byť aj inej farby).

 

Cieľ vzdelávacieho programu:

Absolvent vzdelávacieho programu pozná zásady hygieny, epidemiológie a BOZP v masérskych službách a wellness zariadeniach, má vedomosti z anatómie a fyziológie človeka. Ovláda anatomické názvoslovie, pozná kostrovú a svalovú sústavu človeka. Pozná zásady správneho saunovania a spôsoby odpočinku po saunovaní. Má prehľad v moderných trendoch pri saunových ceremoniáloch. Ovláda základné masážne postupy pri masáži dolných končatín, horných končatín, chrbta, brucha, hrudníka, šije, hlavy. Pozná jednotlivé techniky masáží (trenie, hnetenie, vytieranie, roztieranie, tepanie, chvenie, vytriasanie, pasívne pohyby) a vie ich vhodne kombinovať pri masáži jednotlivých častí tela.

 

Metódy výučby:

Výklad problematiky spojený s praktickým výcvikom. Dôraz sa kladie na získanie praktických návykov a zručností, na osvojenie metód, rôznych postupov, techník vykonávania činností manuálnej masáže klasickej, saunových rituálov, upevňovanie, utvrdzovanie nadobudnutých zručností a návykov – inštruktáže, praktické úlohy, tréningy.

 

Spôsob ukončenia kurzu:

Písomný test a praktická skúška. Absolvent vzdelávacieho programu akreditovaného MŠVVaŠ SR získa osvedčenie s celoštátnou platnosťou pre výkon činnosti wellness pracovníka – masérske služby.

 

Učebný plán:

Zásady hygieny a BOZP v masérskych službách, prevádzka wellness zariadenia, sauny, základy komunikácie a administratívne úkony v masérskych službách, funkčná anatómia a fyziológia človeka, druhy manuálnej masáže, techniky masáží, saunovanie, saunové rituály, …

Rozsah vzdelávacieho programu:    320 hodín

Účastnícky poplatok:    790,- EUR

(5% zľava pre študentov, matky na materskej dovolenke, občanov ZPS, nezamestnaných UoZ)

Po absolvovaní vzdelávacieho programu sa môžete zamestnať v hoteloch, wellness zariadeniach u nás aj v zahraničí, alebo si po overení odbornej spôsobilosti môžete založiť vlastnú živnosť. Na prevádzkovanie viazanej živnosti je potrebná odborná spôsobilosť a túto je možné overiť len ak je žiadateľ absolventom tohto akreditovaného kurzu ,,Wellness pracovník – masérske služby”.  Podľa živnostenského zákona musí odbornosť overiť inštitúcia s oprávnením – skúška je spoplatnená osobitne overovacou inštitúciou. Po úspešnom absolvovaní získa absolvent osvedčenie o úplnej kvalifikácii. Na jeho základe môže požiadať o vydanie živnostenského oprávnenia.

 

Získanie odbornej spôsobilosti na výkon činnosti wellness pracovník – masérske služby

Najneskôr 31. decembra 2021 stratili platnosť doklady o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti “športový masér”, na ktorú poskytovali vzdelávanie akreditované vzdelávacie zariadenia fomou kurzu “klasickej a športovej masáže”, resp. obdobných kurzov. Od 1. januára 2019 je možné vykonávať masérske služby mimo zdravotníckeho zariadenia výhradne po nadobudnutí kvalifikácie “Wellness pracovník – masérske služby”. Možnosti získania tejto kvalifikácie:

1. Osoba nadobudne čiastočnú kvalifikáciu absolvovaním vzdelávacieho programu “wellness pracovník – masérske služby” v niektorem z akreditovaných subjektov. Po úspešnom zložení skúšky absolvent nemôže vykonávať masérske služby vo vlastnom mene, ale napr. ako zamestnanec wellness zariadenia (pod dohľadom osoby s úplnou kvalifikáciou).

2. Osoba nadobudne úplnú kvalifikáciu úspešným zložením (spoplatnenej) skúšky na overenie odbornej spôsobilosti. Túto skúšku v súčasnosti vykonáva Slovenská komora wellness pracovníkov a masérskych služieb. Skúšku môžee absolvovať iba osoba, ktorá

a) preukáže sa dokladom o absolvovaní vzdelávacieho programu “wellness pracovník – masérske služby” a úspešnom zložení absolventskej skúšky, alebo
b) preukáže najmenej 5-ročnú prax v oblasti klasickej alebo športovej masáže – táto odborná prax sa preukazuje potvrdením od zamestnávateľa v oblasti klasickej alebo športovej masáže (v prípade praxe v závislej činnosti) alebo čestným vyhlásením a doložením potvrdenia zo sociálnej poisťovne (v prípade praxe ako SZČO).

https://fsport.uniba.sk/studium/dalsie-formy-vzdelavania/wellness-pracovnik-maserske-sluzby/

Zoznam oprávnených inštitúcií na overenie odbornej spôsobilosti nájdete tu.

 

Akreditovaný kurz

Forma štúdia:

Bude upresnená pri otvorení kurzu

Kurz otvárame:

31.1.2024
15:30 hod.

Časový rozsah kurzu:

320 vyuč. hodín

Kurz prebieha:

Akadémia Komenského
Námestie SNP 9
Trenčín

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

790,00