Masér – klasická masáž a športový masér

Akreditovaný kurz

Masér – klasická masáž a športový masér

280,00 

Masér – pozvánka

Na kurz Športový masér bola udelená akreditácia akreditačnou komisiou Ministerstva školstva SR. Absolventi kurzu obdržia certifikát s celoštátnou platnosťou. Kurz je určený záujemcom, ktorí chcú nájsť uplatnenie v danom odbore.

Popis kurzu

Na kurz Športový masér bola udelená akreditácia akreditačnou komisiou Ministerstva školstva SR. Absolventi kurzu obdržia certifikát s celoštátnou platnosťou. Kurz je určený záujemcom, ktorí chcú nájsť uplatnenie v danom odbore. Predpokladom zaradenia do kurzu je predloženie lekárskeho potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti vykonávať činnosť maséra. Kurz organizujeme v spolupráci s V.A.J.A.K. s.r.o. Kurz pozostáva z dvoch častí:
• prvá časť trvá 150 hodín, po ktorej nasleduje krátka prestávka, počas ktorej si účastníci môžu zdokonalovať nadobudnuté vedomosti a zručnosti
• druhá časť je tvorená 50 hodinovým blokom spojeným so záverečnými skúškami

Cieľ kurzu: účastníci získajú základné poznatky a praktické zručnosti nevyhnutné pre spôsobilosť pri vykonávaní činnosti masérstva. Výučba prebieha po dohode s účastníkmi 2 – 3x týždenne popoludní. V prípade dohody môžu kurzy prebiehať aj dopoludnia alebo počas víkendu. Účastníkom kurzu zabezpečíme ubytovanie priamo v zariadení, kde prebieha kurz.

Profil absolventa: absolvent prezenčného kurzu „Športový masér“ bude spôsobilý kvalifikovane vykonávať masérsku činnosť v oblasti športovej klasickej. Môže sa pracovne a profesionálne uplatniť ako masér v celej šírke oblasti služieb starostlivosti o ľudské telo, príp. v športových zariadeniach a kluboch, fitness centrách, saunách, kúpeľných a rekreačných zariadeniach, relaxačných centrách, rehabilitačných strediskách (mimo oblasť zdravotníctva).

Charakteristika kurzu: kurz má odborno – aplikačný charakter, kladie dôraz na osvojenie praktických zručností. Obsah kurzu tvorí teoretická a praktická časť:

Teoretická časť: funkčná anatómia, fyziológia telesných cvičení, základy športového tréningu, regenerácia športovca – ergogenické prostriedky, traumatológia a úrazová zábrana v športe, tejping, boj proti dopingu, osobnosť športového maséra, športová masáž

Praktická časť: sauna, zábaly, masáž klasická, ukážky a nácvik jednotlivých hmatov, jednotlivé zostavy, praktické absolvovanie masážnych procedúr a cvičení

Spôsob ukončenia kurzu: písomný test a ústna skúška + praktická skúška, doklad

Časový rozsah kurzu: 200 vyuč. hod. (150 hod. Klasická masáž + 50 hod. Športový masér)

Účastnícky poplatok: 280,- € (5% zľava pre študentov, matky na materskej dovolenke, občanov ZPS, nezamestnaných UoZ)

V prípade záujmu je možné absolvovať počas kurzu školenie z hygieny a epidemiológie v cene 30,- € + kolky v hodnote 50,- € potrebné na vystavenie preukazu, ktoré nie je zahrnuté v cene kurzu. Po jeho absolvovaní získate osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon epidemiologicky závažných činností.

Akreditovaný kurz

Forma štúdia:

Bude upresnená pri otvorení kurzu

Kurz otvárame:

11.3.2019
16:00 hod.

Časový rozsah kurzu:

200 vyuč. hodín

Kurz prebieha:

Akadémia Komenského
Námestie SNP 9
Trenčín

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

280,00