Jazykové kurzy vo firmách

Jazykové kurzy vo firmách

17,90 

Maximálne efektívna forma jazykového vzdelávania, pri ktorej lektor pracuje s jedným alebo dvoma študentami. Zabezpečujeme individuálnou formou anglický, nemecký, španielsky, francúzsky, taliansky, ruský, arabský a slovenský jazyk pre cudzincov.

Popis kurzu

Maximálne efektívna forma jazykového vzdelávania, pri ktorej lektor pracuje s jedným študentom alebo s malou skupinou. Zabezpečujeme individuálnou formou anglický, nemecký, španielsky, francúzsky, taliansky, ruský, arabský a slovenský jazyk pre cudzincov.

Obsahové zameranie kurzov

Obsah individuálneho vzdelávania sa prispôsobuje požiadavkám klienta. Môže ísť o všeobecné zvyšovanie vedomostnej úrovne, prípravu na rôzne typy skúšok, prípravu na prijímací pohovor v cudzom jazyku alebo pobyt v zahraničí, ale aj o špecializované zameranie vzdelávania – obchodná komunikácia,…

Organizácia kurzov

Organizačné podmienky ako aj tempo vzdelávania sú prispôsobené individuálnym požiadavkám klienta. V.A.J.A.K. s.r.o. na základe konzultácie odporučí najefektívnejšiu formu vzdelávania z hľadiska cieľa jazykovej prípravy a súčasnej vedomostnej úrovne klienta, ktorá je stanovená na základe bezplatného vedomostného testu. Jednotlivé výučbové bloky sú skladané z vyučovacích hodín (1 vyučovacia hodina = 45 min.), pričom minimálny odporúčaný rozsah výučby je 2x týždenne po 2 vyučovacie hodiny.

Lektorské zabezpečenie

Lektorský zbor tvoria kvalifikovaní a skúsení slovenskí učitelia – absolventi pedagogických, filologických alebo filozofických fakúlt, špecializovaní na výučbu cudzieho jazyka pre dospelých. Pre výučbu na vyšších vedomostných úrovniach je možné zabezpečiť výučbu pod vedením zahraničného lektora (anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk).

Priestorové a technické zabezpečenie

Kurzy prebiehajú v príjemnom prostredí vzdelávacieho centra V.A.J.A.K. s.r.o. na Nám. SNP 9 (oproti budove bývalej knižnice pri parku, pri podjazde smer Sihoť). Priestory sú vybavené potrebnou didaktickou technikou, čo umožňuje využívanie širokého spektra doplnkových a autentických materiálov. Bezplatné parkovanie je možné pred Športovou halou resp. pred plavárňou.

Cena:

  • 17,90,- € + DPH za vyučovaciu hodinu pre 1 skupinu v prípade výučby so slovenským učiteľom

(Pozn.: cena môže byť po dohode upravená v závislosti vzdialenosti výučby od Trenčína)

Účastnícky poplatok zahŕňa:

  • dohodnutý počet vyučovacích hodín
  • vydanie potvrdenia o absolvovaní štúdia
  • doplnkové študijné materiály pripravené lektorom
Účastnícky poplatok nezahŕňa:
  • základnú študijnú literatúru
  • poplatky za medzinárodné skúšky
  • poplatky za štátne jazykové skúšky
Platobné podmienky:

Klient je povinný uhradiť poplatok za dohodnutý počet vyučovacích hodín vopred na dobu jedného mesiaca, avšak minimálne za 10 vyučovacích hodín. V prípade neúčasti klienta ohlásenej najmenej 24 hodín pred plánovaným vyučovaním je dohodnutý náhradný termín vyučovania. Náhradný termín vyučovania je možné dohodnúť maximálne tri krát v jednom kalendárnom mesiaci. V prípade, že neúčasť klienta nie je ohlásená najmenej 24 hodín pred plánovaným vyučovaním, nie je ohlásená vôbec alebo bol náhradný termín v danom kalendárnom mesiaci dohodnutý už trikrát, plánované hodiny sa považujú za odučené.

Štandardný kurz

Forma štúdia:

Bude upresnená pri otvorení kurzu

Kurz otvárame:

Časový rozsah kurzu:

Kurz prebieha:

V.A.J.A.K. s.r.o.
Námestie SNP 9
Trenčín

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

17,90