Podvojné účtovníctvo

Akreditovaný kurz

Podvojné účtovníctvo

250,00 

Podvojné účtovníctvo – pozvánka

Na rekvalifikačný kurz “Podvojné účtovníctvo” bola udelená akreditácia akreditačnou komisiou Ministerstva školstva SR. Absolventi kurzu obdržia osvedčenie s celoštátnou platnosťou. Kurz je určený záujemcom, ktorí chcú nájsť uplatnenie v danom odbore alebo si otvoriť živnosť. Kurz je určený záujemcom, ktorí pôsobia, resp.chcú nájsť uplatnenie v oblasti účtovníckej praxe. Účastníci kurzu si osvoja základné poznatky a zručnosti nevyhnutné pre uskutočňovanie účtovných operácií a vedenie účtovných dokumentov v podvojnom účtovníctve.

Popis kurzu

Na rekvalifikačný kurz “Podvojné účtovníctvo” bola udelená akreditácia akreditačnou komisiou Ministerstva školstva SR. Absolventi kurzu obdržia osvedčenie s celoštátnou platnosťou. Kurz je určený záujemcom s minimálne stredoškolským vzdelaním, ktorí chcú nájsť uplatnenie v danom odbore alebo si otvoriť živnosť. Kurz je určený záujemcom, ktorí pôsobia, resp.chcú nájsť uplatnenie v oblasti účtovníckej praxe. Účastníci kurzu si osvoja základné poznatky a zručnosti nevyhnutné pre uskutočňovanie účtovných operácií a vedenie účtovných dokumentov v podvojnom účtovníctve.

Obsah kurzu: zákon o účtovníctve, investičný majetok, zásoby, finančný majetok, zúčtovacie vzťahy, mzdy, DPH, záväzky a pohľadávky, účtovanie v cudzej mene, časové rozlíšenie nákladov a výnosov, účtovná závierka (50 % teória + 50 % prax). Obsahové zameranie kurzu vychádza zo základných požiadaviek na pracovníka v oblasti podvojného účtovníctva. Vo vyučovacom procese sa okrem vysokokvalifikovaného odborného výkladu kladie dôraz na cvičenie s cieľom viesť účastníkov k schopnosti samostatného riešenie konkrétnych príkladov a situácií.

Priebeh kurzu: na priebehu výučby sa dohodnú účastníci s lektorkou pri otvorení kurzu

Spôsob ukončenia kurzu: záverečná skúška pozostávajúca z písomnej časti
Časový rozsah kurzu: 90 vyuč. hod. (z toho 10 vyuč. hodín samoštúdium)
Účastnícky poplatok: 250,- €

Akreditovaný kurz

Forma štúdia:

Bude upresnená pri otvorení kurzu

Kurz otvárame:

22.1.2024
15:30 hod.

Časový rozsah kurzu:

90 vyuč. hodín

Kurz prebieha:

Akadémia Komenského
Námestie SNP 9
Trenčín

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

250,00